Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nesset kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-03-11-1925
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse11.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort03.01.2013   kl. 15.25
KorttittelAdresseforskrift for Nesset

Hjemmel: Fastsatt av Nesset kommunestyre 11. mars 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), jf. også lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. 

1. Adressemyndighet

Teknisk drift er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter reglene i delingsloven og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. 

2. Navnemyndighet

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK-utvalg) er kommunens navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Navnemyndigheten er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for. 

3. Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller:
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende adressenavn.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bolignummer.

Navnemyndigheten gjør vedtak om hvor det skal innføres vegadresser i kommunen. 

4. Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte adresseparseller (veger) med angitt start- og endepunkt, og tildelte adressenummer (husnummer) etter reglene slik de fremgår av Håndbok i kommunal adressetildeling, del 1 og del 2. Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller, og eventuelle tilleggsnavn (navn på f.eks. boligfelt). Aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner i kommunen bør gis anledning til å komme med forslag til navn. For nye områder/boligfelt hvor vegadresser skal benyttes, bør opplegget for adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk. I områder med matrikkeladresser bestemmer navnemyndigheten adressenavn. Som hovedregel benyttes gårdsnavn for alle matrikkeladresser under det enkelte gårdsnummer, og eventuelt et tilleggsnavn. Gårdsnavn kan utelates, dersom dette gir misvisende informasjon. Da skal imidlertid et annet navn benyttes. 

5. Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i pkt. 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen ett år etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning. 

6. Skiltenes plassering, materiale og utførelse mv.
6.1 Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
6.2 Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og såvidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
6.3 Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
6.4 Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet.
6.5 Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst.
6.6 Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
6.7 Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
6.8 Nummerskilt og tilleggsskilt bør være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
6.9 Skiltene bør ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
6.10 Størrelsen på nummerskilt og henvisningsskilt bør være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 770 og 766, slik som vist i håndbok til delingsloven.
6.11 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen. 
7. Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft straks.