Forskrift om adresser og skilting, Modum kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-05-19-1184
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse19.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§49
Kunngjort19.08.2010   kl. 15.20
KorttittelAdresseforskrift for Modum

Hjemmel: Fastsatt av Modum kommunestyre 19. mai 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12, § 49 til § 59.

§ 1.Plikt til å sette opp husnummerskilt
1.1 Eier, fester og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom som har fått tildelt offisiell adresse, blir merket med adressenummer.
1.2 Eier, fester og tiltakshaver plikter selv å anskaffe og sette opp husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt.

For bygg som har fått offisiell adresse skal skilt være satt opp før brukstillatelse/ferdigattest utstedes. Kommunen kan gi tillatelse til å utsette oppsettingen dersom særlige grunner taler for det.

1.3 Eier, fester, beboer eller tiltakshaver skal merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke utstedt av Statens kartverk. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten. Bruksenheter merket i samsvar med tidligere regelverk, behøver ikke endre slik merking.
§ 2.Skiltenes plassering
2.1 Husnummerskiltet skal settes opp slik at det er godt synlig fra vei/gaten som husnummeret er knyttet til.
2.2 Husnummerskiltet skal normalt plasseres i ca. 2,5 m høyde til venstre for inngangsdør. Hvor dette ikke er synlig fra gate/vei, skal det i tillegg settes opp husnummerskilt på inngjerding eller stolpe, som regel til venstre for inngang/innkjørsel fra gate/vei.
2.3 Der kommunen finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt supplerende henvisningsskilt dersom adkomsten til bygningen/eiendommen er vanskelig å finne.
2.4 I de tilfeller en eiendom har flere oppganger som betegnes med bokstaver må ikke disse anbringes på selve nummerskiltet.
2.5 Skiltene skal holdes hele og rene med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Huseier har plikt til å sørge for at innsynet til skiltet ikke hindres av busker, trær etc.
§ 3.Skiltenes materiale og utforming
3.1 Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale.
3.2 Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn, teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm.
3.3 Andre skilttyper kan benyttes etter godkjenning av adressemyndigheten.
§ 4.Forskjellige bestemmelser
4.1 Kommunen skal føre tilsyn med at disse regler overholdes og gi de nødvendige pålegg.

Kommunen kan gjøre unntak fra reglene når særlige grunner gjør det påkrevd.

4.2 Kommunen er behjelpelig med veiledning og hjelp vedrørende oppsetting av henvisningsskilt. Henvisningsskilt kan ikke settes opp uten samtykke fra kommunen.
4.3 Manglende skilt i henhold til disse regler kan pålegges satt opp innen rimelig frist. Er dette ikke utført innen fristens utløp, skal kommunen sørge for at skiltet blir satt opp. Eier vil da bli fakturert for arbeidet ved oppkrav/gebyr.
§ 5.Ikrafttreden
5.1 Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves forskrift 7. mars 1984 om veinavn, skilting og husnummerering, Modum kommune, Buskerud.