Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-06-23-1010
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse23.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelAdresseforskrift for Åmot

Hjemmel: Fastsatt av Åmot kommunestyre 23. juni 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59. 

1. Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med oppdeling av veinettet i adresseparseller og med tildeling av offisielle adresser etter reglene i gjeldende lovverk og tilhørende forskrifter. Når adressemyndigheten har definert nye adresseparseller skal den anmode navnemyndigheten om å få satt godkjent navn på adresseparsellen. 

2. Navnemyndighet

Kommunestyret er kommunens navnemyndighet. Kommunestyret utnevner et stedsnavnsutvalg med ansvar for saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Innsamling og forslag på adressenavn overlates stedsnavnsutvalget. Rådmannen skal være sekretær for stedsnavnsutvalget og foreta den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon fram til endelig godkjenning i kommunestyret og av Statens navnekonsulenter. Navnemyndigheten skal på samme måte kunne bruke stedsnavnsutvalget når den på kommunens vegne vil uttale seg om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for. 

3. Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vei adresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller:
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende adresse tilleggsnavn.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bolignummer. 

4. Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vei adresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte adresseparseller (veger) med angitt start- og endepunkt, og tildelte adressenummer (husnummer) etter reglene slik de fremgår av adresseveileder og håndbok i kommunal adressetildeling, del 2. Adressemyndigheten kan også komme med forslag til navn for adresseparsellene.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller, og eventuelle tilleggsnavn (navn på f.eks. boligfelt og områdenavn). Aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner i kommunen bør gis anledning til å komme med forslag til navn.

For nye områder/boligfelt hvor vei adresser skal benyttes, bør opplegget for adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk.

Adresser kan også ha et adressetilleggsnavn. Når adressen gjelder gårdsbruk kan adressen også omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. 

5. Skilting

Kommunen har ansvar for skilting av gater, veier, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riksveg og fylkesveg har region vegkontoret dette ansvaret.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vei adresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i pkt. 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vei adresse, skal nummerskilt være oppsatt innen ett år etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning. 

6. Skiltenes plassering, materiale og utførelse mv. 
6.1 Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket. 
6.2 Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og såvidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg. 
6.3 Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og så vidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel. 
6.4 Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet. 
6.5 Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst. 
6.6 Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger. 
6.7 Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv. 
6.8 Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart. 
6.9 Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn. 
6.10 Størrelsen på nummerskilt og henvisningsskilt skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. 729, slik som vist i Håndbok til delingsloven. 
6.11 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen. 
7. Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft straks.