Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-12-17-1689
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§27-5
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om fjernvarmeplikt, Mjøndalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 17. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-5.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 500 m² , og bygning som i vesentlig grad skal ombygges (hovedombygging), jf. plan- og bygningslovens § 31-2, innenfor det til en hver tid gjeldende konsesjonsområdet for fjernvarme i Nedre Eiker kommune tildelt TreBio AS. Bygninger som faller inn under denne definisjonen skal knyttes til fjernvarmeanlegget. Dette gjelder også for tilfeller der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense.

§ 2.Unntak fra tilknytningsplikt

Rene kaldtlager, parkeringshus og frittliggende ene- og tomannsboliger er unntatt fra tilknytningsplikten. Unntak gjelder også i de tilfeller fjernvarmekonsesjonær hverken kan levere fjernvarme, eller tilby lokal varmeforsyning i påvente av utbygging av fjernvarmenettet, jf. energilovens § 5-4.

§ 3.Varmebehov som skal dekkes

De som har tilkoblingsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme.

§ 4.Retningslinjer og saksbehandlingsrutiner

Retningslinjer og saksbehandlingsrutiner, datert 22. oktober 2010, for krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg etter forskrift til plan- og bygningslovens § 27-5 legges til grunn ved kommunens behandling om fjernvarmetilknytning.

§ 5.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten etter § 19-2 i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for å innvilge dispensasjon kan blant annet være aktuelt der det kan tas i bruk annen alternativ energiforsyning, eller der det ved hovedombygging og en tilknytning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen eller det av andre grunner vil være urimelig eller uhensiktsmessig å kreve tilknytning.

§ 6.Klagerett

Krav om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens § 28, jf. § 2.

§ 7.Kommunens myndighet

Kommunens myndighet etter forskriften delegeres til Rådmannen.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Vedlegg. Retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg

Fastsatt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-5.

Disse retningslinjer og saksbehandlingsrutiner gjelder for og utfyller forskrift om tilknytningsplikt fjernvarmeanlegg i Mjøndalen som ble vedtatt av Nedre Eiker kommunestyre den 17. desember 2010. 

Ved byggetiltak innenfor området for fjernvarmekonsesjon i Mjøndalen skal følgende rutine følges:

1.Ved forhåndskonferanse/oppstartsmøte skal kommunen opplyse om tiltaket ligger inne i område med fjernvarmekonsesjon og at tiltaket kan få krav om tilkobling til fjernvarme. Informasjonen skal tilkjennegi at dersom fjernvarmetilknytning settes som vilkår, gjelder tilknytningsplikten for hele tiltaket/bygningen. Dette innebærer plikt til å installere oppvarmingsenheter basert på vannbåren varme, slik at hele tiltaket/bygningen kan dekke sitt oppvarmingsbehov ved bruk av fjernvarme.
2.I områder hvor det foreligger fjernvarmekonsesjon trer tilknytningsplikten i kraft etter følgende vurdering: Kommunen skal forelegge konsesjonshaver (TreBio AS) saker for vurdering av leveringsplikt etter energilovens § 5-4. Konsesjonshaver har tre ukers svarfrist.

Dersom konsesjonshaver svarer at de kan levere fjernvarme, stiller kommunen vilkår i rammetillatelsen/igangsettingstillatelsen at tiltaket skal installere det nødvendige varmefordelingssystem (vannbåren varme) slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme. Det settes også som vilkår at det skal foreligge avtale om tilknytning til fjernvarme før det gis igangsettingstillatelse.

Dersom konsesjonshaver innen fristens utløp kan dokumentere vanskeligheter med å levere fjernvarme så kan kommunen gjøre unntak fra tilknytningsplikten etter forskriftens § 2. Unntak fra tilknytningsplikt. Det legges til grunn at konsesjonshaver som utgangspunkt skal innfri sin leveringsplikt. Fjernvarmekonsesjonshaver plikter da å «treffe midlertidige tiltak for i størst mulig utstrekning å avbøte skader og ulemper ved stans i leveringene når det er mulig», jf. energiloven § 5-4.

3.En tiltakshaver som er uenig i tilknytningsplikten har to muligheter:
a)Det kan søkes kommunen om dispensasjon fra tilknytningsplikten i henhold til § 19-2 i plan- og bygningsloven (jf. § 5 i forskrift om tilknytningsplikt). Kommunen kan gi dispensasjon i følgende tilfeller:
-Det foreligger forslag til særlig gode energiløsninger. Byggherren må kunne påvise og sannsynliggjøre at det kan tas i bruk annen alternativ energiforsyning, slik som annen bioenergi, jordvarme, nullenergihus eller ny teknologi.
-Det foretas hovedombygging der en tilknytning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen eller det av andre grunner vil være urimelig eller uhensiktsmessig å kreve tilknytning.
b)Vedtak om tilknytningsplikt kan påklages (jf. § 6 i forskrift om tilknytningsplikt). Endelig klageinstans er Fylkesmannen.

Vedlegg. Kart 

pdf.gif