Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-01-27-115
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse10.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§59, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelAdresseforskrift for Holtålen

Hjemmel: Fastsatt av Holtålen kommunestyre 27. januar 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adressering og adresseforvaltning i kommunen, og skal tildele adresser i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

2.Navnemyndighet

Formannskapet er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Lokal navnekomite, oppnevnt av formannskapet, fremmer forslag på vegnavn.

3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav.
b)Områdenavn (for eksempel navn på bolig- og hyttefelt) og adressenummer (husnummer).
c)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer. Det kan også benyttes undernummer.
4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte vegparseller med angitt start- og endepunkt og tildelt husnummer.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller.

For nye bolig- og hyttefelt bør opplegget for adressering skje samtidig med behandling av reguleringsplanen.

For avsidesliggende hus og der det er hensiktsmessig kan matrikkeladresse benyttes.

5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a)Nummerering starter i den enden av vegen som er nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Gjennomgående veger (riks- og fylkesveger), samt kommunale veger og lange grendeveger nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 m langs riksveg, fylkesveg, kommunale veger og lange grendeveger, reknet fra vegens definerte startpunkt.
b)Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side reknet fra vegens definerte startpunkt.
c)I områder med bolig- og fritidsbebyggelse hvor det er naturlig å bruke områdeadressering, skal det benyttes henvisningsskilt til stikkveger med angivelse av de husnummer som har atkomst til vedkommende stikkveg.
6.Skilting
a)Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt langs kommunale og private veger.

I henhold til matrikkelforskriftens § 57 er Statens vegvesen skiltmyndighet for riks- og fylkesveger, og dermed ansvarlig for skilting langs disse vegene.

b)Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt på bygning i henhold til reglene i punkt 7.
c)For eksisterende bygg som får tildelt adressenummer, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget blir tatt i bruk.
d)Den som har ansvar for å sette opp skilt har også plikt til å sørge for at skiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, andre skilt mv.
e)Eiere/festere/beboere anmodes om å sette opp nødvendige henvisningsskilt der gårdsveg/stikkveg tar av fra den vegen de er adressert til, slik at det er enkelt å finne fram til de enkelte hus.
f)Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og eventuelt gi de nødvendige pålegg.
7.Skiltenes plassering
a)Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra gate eller veg. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørke.
b)Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,0–2,5 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra gate eller veg.
c)Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe til høyre for innkjørselen.
d)Adressemyndigheten kan pålegge eiere/festere/bygningseiere å sette opp felles henvisningsskilt til husnumrene der gårdsveg/stikkveg tar av fra vegen numrene hører til.
8.Skiltenes materiale og utførelse
a)Husnummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale.
b)Husnummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med svart ramme, teksthøyde minst 105 mm og skilthøyde minst 150 mm.
c)Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen.
d)Henvisningsskilt kan være av annet materiale, men skal være godt lesbare.
9.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.