Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2011-04-28-903
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse28.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forVennesla kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2005-06-17-101
Kunngjort08.09.2011   kl. 15.20
KorttittelAdresseforskrift for Vennesla

Hjemmel: Fastsatt av Vennesla kommunestyre 28. april 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Adressemyndighet

Enhet for plan og utbygging er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberede arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

§ 2.Navnemyndighet

Bygg- og miljøutvalget er kommunens navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnemyndigheten er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Offisiell adresse

Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen.

Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges eller blir brukt til boligformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og ev. bokstav.
b)Områdenavn (for eksempel navn på hyttefelt) og adressenummer (husnummer).
c)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og ev. festenummer og/eller undernummer med tilhørende adressenavn.

Matrikkeladresse skal omadresseres til vegadresse så snart vegen den er tilknyttet har fått adressenavn. Det skal heller ikke opprettes nye matrikkeladresser i de områdene det finnes vegadresse.

§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veier eller områder som utgjør en adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kart utarbeidet av adressemyndigheten.

Når det er nødvendig, kan det opprettes nye adresseparseller på sideveier for å ha riktig adressering og nummerering videre på hovedveien.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag, foreninger og enkeltpersoner i kommunen bør gis anledning til å komme med forslag til navn. Ved oppretting av nye vegnavn, legges forslaget ut på høring i min. 3 uker. Alle uttalelser/forslag skal være skriftlig grunngitt og underskrevet.

Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

For nye områder/boligfelt hvor vegadresser skal benyttes, skal adressering skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke tilfeldige navn kommer i varig bruk.

§ 5.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt. For riks- og fylkesveier har regionvegkontoret dette ansvaret.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og ev. nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter regler angitt i pkt. 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være satt opp innen 6 mnd. etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være satt opp før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal utføre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og ev. gi nødvendige pålegg.

§ 6.Skiltenes plassering, materiale og utforming
a)Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og ev. bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b)Nummerskilt skal som hovedregel stå ca 2–2,5 m over bakken.
c)Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted.
d)Eier/fester plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
e)Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid og holdbart.
f)Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
g)Skiltstørrelsen skal være minimum 150 mm i høyden. Bredden vil variere med sifferantallet som brukes, og skal være 150 mm for 1-sifret tall, ved flersifret tall øker bredden tilsvarende antall siffer.
h)Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.
§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.