Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2011-06-20-1520
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse20.07.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-2005-06-17-101, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11, FOR-2005-10-07-1219-§29
Kunngjort19.01.2012   kl. 15.15
KorttittelAdresseforskrift for Aurskog-Høland

Hjemmel: Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova), forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn og forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) skiltforskriften § 29 pkt. 1.

§ 1.Adressemyndighet

Kommunen ved rådmann er adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkellova med tilhørende forskrifter.

§ 2.Navnemyndighet

Kommunen ved formannskapet er navnemyndighet. Navnemyndighet omfatter vedtak om skrivemåte av stedsnavn og adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnemyndigheten er ansvarlig for avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåte av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksform for.

§ 3.Skiltmyndighet

Kommunen ved rådmann er skiltmyndighet med unntak for skilting langs riks- og fylkesveger hvor dette ansvar ligger til Statens vegvesen.

§ 4.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav. Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende adressenavn. Til offisiell adresse kan det medhøre et bolignummer. Kommunen gjør vedtak om hvor det skal innføres vegadresser.

4.l Adressering av sideveger med lengde mer en 2 km eller mer enn 10 adresseenheter i tettbebygd område, eller mer enn 5 adresseenheter i spredt område, kan tildeles egne navn. Hver adresseparsell tildeles egen adressekode. Adressekode er et tall mellom 1000 og 99998, og tildeles fortløpende uavhengig av beliggenhet eller navn til adresseparsellen.
4.2 I henhold til forskriftens § 54 kan den som har hjemmel til gårdsbruk kreve at den offisielle adressen skal omfatte gårdens bruksnavn. I slike tilfeller må bruksnavnet falle språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. jf. lov om stadnamn.
4.3 Klage over tildeling av offisiell adresse med hjemmel i forskriften til matrikkellova § 21 kan påklages. Jf. Kap. IV til VI forvaltningslova.
§ 5.Adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte adresseparseller (veger) med angitt start og endepunkt. Tildelte adressenummer (husnummer) etter reglene slik de fremgår av Håndbok i kommunal adressetildeling, del 1 og 2.

5.1 Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller, og eventuelle tilleggsnavn. Aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner gis anledning til å komme med forslag til navn. Dette gjelder kun den adressen bestemmelsen får virkning for.
5.2 For nye regulerte områder hvor vegadresser skal benyttes, bør opplegget for adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk.
5.4 Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning, kan kommunen på anmodning fra den som har hjemmel til eiendommen som eier, fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen når kommunen finner at allmenne hensyn taler for dette. Adressenavnet kan ikke være på flere enn 22 posisjoner.
5.5 I områder med matrikkeladresser bestemmer navnemyndigheten adressenavn. Som hovedregel benyttes gårdsnavn for alle matrikkeladresser under det enkelte gårdsnummer, og eventuelt et tilleggsnavn. Gårdsnavn kan utelates, dersom dette gir misvisende informasjon. Da skal imidlertid et annet navn benyttes.
5.6 Dersom en bygning har flere hovedinnganger kan hver inngang gis adresse separat. I bygninger med flere boliger der disse har adkomst fra forskjellige ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles egen adresse.
§ 6.Skilting
6.1 Der vegnavn eksisterer kan husnummerering gjennomføres. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og adressenavnskilt på kommunal og privat veg etter forskriften i matrikkellova § 57.
6.2 Statens vegvesen er skiltmyndighet for gate/vegnavnskilt langs riks- og fylkesveger. Dette i henhold til § 29 punkt 1 i skiltforskriften. Forskrift om offentlig trafikkskilt, trafikksignaler og anvisninger>. Dette innebærer ansvar for innkjøp, plassering og oppsetting. Samarbeidet mellom adressemyndigheten, kommunen, og Statens vegvesen må bygge på avtaler og praktiske løsninger.
6.3 Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i § 7.
6.4 For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen seks måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt når bygget tas i bruk.
6.5 Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning.
§ 7.Skiltnorm
7.1 Nummerskilt og evt. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Lesbarheten av oppsatte skilt må ivaretas på optimal måte av den ansvarlige.
7.2 Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og om mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
7.3 Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og om mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
7.4 Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet.
7.5 Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst.
7.6 Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
7.7 Huseier, for egen eiendom, plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige og ikke er skjult av for eksempel vegetasjon.
7.8 Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
7.9 Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
7.10 Størrelsen på nummerskilt og henvisningsskilt skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 770 og 766. For riks- og fylkesveger ligger dette ansvar til Statens vegvesen i § 29 punkt 1 i skiltforskriften, forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikksignaler og anvisninger.
7.11 Størrelsen på vegskilt og henvisningsskilt skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 729, slik som vist i Håndbok 50, Skiltnormaler del 4: Veganvisningsskilt.
7.12 Plassering av vegskilt og henvisningsskilt skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 729, slik som vist i Håndbok nr. 50, Skiltnormaler del 4: Veganvisningsskilt.
§ 8.Politiske oppgaver

Matrikkelforskriftens § 59 gir kommunen hjemmel til å lage utfyllende regler om tildeling av adresse. Det kan i noen grad utnyttes i delegasjonssammenheng. Valg av adressenavn, og andre navn i adressesammenheng, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kommunen kan således delegere fastsettingen av slike navn til underordnet politisk utvalg. Delegeringen av myndighet er fullstendig og det organet som tildeles vedtaksmyndigheten fatter vedtak.

§ 9.Administrative oppgaver

Adressemyndighetens hovedansvar er å tildele adressene på et tidlig tidspunkt i en byggeprosess eller utvikling av et område. Den administrative enheten som har ansvar for vegene er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av skilt.

§ 10.Endring av tildelte adresser

Før kommunen med hjemmel i forskriften til matrikkellova kap. 4 § 21. endrer en fastsatt adresse skal eier/fester til den aktuelle eiendom motta melding med mulighet til uttalelse om foreslått endring. Eier/fester kan søke kommunen om endring av tildelt adresse.

§ 11.Ikrafttreden

Forskriften med retningslinjer gjelder fra den dato vedtak fattes i kommunestyre.