Forskrift om adresser og skilting av adresser, Gjesdal kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-06-22-905
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse08.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§49, FOR-2009-06-26-864-§50, FOR-2009-06-26-864-§51, FOR-2009-06-26-864-§52, FOR-2009-06-26-864-§53, FOR-2009-06-26-864-§54, FOR-2009-06-26-864-§55, FOR-2009-06-26-864-§56, FOR-2009-06-26-864-§57, FOR-2009-06-26-864-§58, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort08.09.2011   kl. 15.20
KorttittelAdresseforskrift for Gjesdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjesdal kommune 22. juni 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12, § 49 til § 59.

1. Adressemyndighet

§ 1-1.Myndighet for tildeling av adressenavn, matrikkelforskriftens § 51, adressetilleggsnavn, matrikkelforskriftens § 54, pkt. 2 og 3 og bruk av matrikkeladresser, matrikkelforskriftens § 55 er driftsutvalget. Vedkommende myndighet fastsetter også skrivemåte for adressenavn.
§ 1-2.Myndighet for tildeling av adressenummer, matrikkelforskriftens § 52, tildeling av bruksenhetsnummer, matrikkelforskriftens § 53, og tillatelse til utsatt oppsetting av adressenummer, matrikkelforskriftens § 57 nr. 2 er rådmannen.

2. Regler for tildeling av adressenavn

§ 2-1.Ved valg og utforming av adressenavn skal en i størst mulig grad:
-Følge reglene i stadnamnlova
-Bygge på lokal navnetradisjon
-Passe til stedet
-Navnene bør variere
-Være lett og skrive og uttale - unngå navn med tilnærmet lik skrivemåte og uttale
-Navn bør ikke være støtende eller komiske
-Unngå navn på nålevende personer
-Bruke endingen -vei i tettstedene Ålgård, Oltedal, Gilja og endingen -veg i resten av kommunen
-Passe i et samordnet system
-I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner.

3. Regler for tildeling av adressenummer

§ 3-1.Adressenummerering starter nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger veien ikke i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av veien som er naturlig sett fra kommunesenteret.
§ 3-2.Innenfor tettbygd strøk og regulerte områder gis adressenummer fortløpende. Det holdes av nummer til ev. fortetting av boligmassen.

For lange gjennomgående veier (riks-, fylkes-, kommunale og private veier) kan adressenummerering skje etter avstandsprinsippet etter matrikkelforskriftens § 52 nummer 2.

Adressenummer langs veiadresseparseller tildeles forøvrig i henhold til matrikkelforskriftens § 52. nummer 1.

I områder med fritidsbebyggelse som ikke har direkte adkomst fra vei eller der andre forhold gjør det hensiktsmessig, brukes områdenummerering. Numrene gis fortløpende i sirkel med urviseren.

Eventuell bokstav som undernummer kan anvendes i samsvar med matrikkelforskriftens § 52 nummer 3.

§ 3-3.I områder med bolig- og fritidsbebyggelse der det er naturlig å bruke områdeadressering, kan det benyttes henvisningsskilt til stikkveier med angivelse av de husnummer som har atkomst til vedkommende stikkvei.

Hytter og fritidsboliger som ligger i tilknytning til vei får tildelt adressenummer på lik linje med bolighus og næringsvirksomhet. I konsentrerte områder med hytter og fritidsboliger som Giljastølen og Øvstabødalen der disse ikke har adkomst til bilvei, får parkeringsplassene tildelt nummer etter avstandsprinsippet og tilhørende adressenavn.

4. Regler for skilting

§ 4-1.Skilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendige adressevedtak er fattet eller når berørte bygg og tiltak som gjennomføres får ferdigattest.
§ 4-2.Ved nye tiltak i eksisterende etablerte adressesystem som medfører utgifter til omskilting mv., skal nye tiltakshavere dekke de kostnader som slike tiltak medfører.
§ 4-3.Samme myndighet som har ansvar for oppsetting av skilt etter matrikkelforskriftens § 57, har også ansvar for vedlikehold av slik skilting, herunder at skiltene holdes synlig med hensyn til vegetasjon og andre sikthinder.

Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom de knytter seg til, og alltid være plassert slik at de er lett synlige fra vei/gate. Skiltene skal holdes hele og rene, med tydelige tall og ev. bokstav (stor).

Er det vanskelig å se skilt fra veien, skal nummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe i gjerdelinjen, fortrinnsvis til høyre for innkjørselen.

§ 4-4.Skiltenes materiale og utforming:
-I adressenavnskilt skal benyttes skilt 729 i Statens vegvesens skiltnormal.
-Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av bestandig materiale.
-Husnummerskiltene skal ha tydelig lesbare tegn med teksthøyde på minst 105 mm.
§ 4-5.Kommunen kan pålegge ansvarlige for husnummerskilt å skifte eller utbedre skilt som er mangelfulle, feilaktige eller manglende.

5. Forskjellige bestemmelser

§ 5-1.Kommunen ved rådmannen, fører tilsyn med at loven og forskriftenes bestemmelser etterkommes.
§ 5-2.Kommunal myndighet etter forskriftens § 4-5 om pålegg om utbedring, er rådmannen.
§ 5-3.Klage på vedtak i henhold til denne forskriften skjer i henhold til matrikkellova § 46 punkt f.