Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-08-983
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse08.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelAdresseforskrift for Fauske

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre 8. september 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12. Jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Adressemyndighet

Plan/utvikling (administrasjonen) er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

§ 2.Navnemyndighet

Plan/utviklingsutvalget er kommunens navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnemyndigheten er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Offisiell adresse

Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser, og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen.

Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges eller blir brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende adressenavn.

Matrikkeladresse skal omadresseres til vegadresse så snart vegen den er tilknyttet har fått adressenavn, det skal heller ikke opprettes nye matrikkeladresser i de områdene det finnes vegadresse.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bolignummer.

§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte adresseparseller (veger) med angitt start- og endepunkt, og tildelte adressenummer (husnummer) etter reglene slik det fremgår av Statens kartverks adresseveileder.

Når det er nødvendig, kan det opprettes nye adresseparseller på sideveger for å ha en riktig adressering/nummerering videre på hovedvegen.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner i kommunen bør gis anledning til å komme med forslag til navn. Ved oppretting av nye vegnavn, legges forslaget ut på høring i min. 3 uker. Alle uttalelser/forslag skal være skriftlig grunngitt og underskrevet.

For nye områder/boligfelt hvor vegadresser skal benyttes, bør opplegget for adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk. Navneprosess tar ofte lang tid og det er viktig å begynne så tidlig som mulig.

§ 5.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i § 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen ett år etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning.

§ 6.Skiltenes plassering, materiale og utførelse mv.
6.1 Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
6.2 Nummerskilt bør som hovedregel stå ca. 2-2,5 m over bakken, og såvidt mulig til venstre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg sett mot huset.
6.3 Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til venstre for inngang/innkjørsel sett mot huset.
6.4 Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet.
6.5 Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst.
6.6 Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
6.7 Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
6.8 Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
6.9 Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
6.10 Skiltstørrelsen skal være minimum 150 mm i høyden. Bredden vil variere med sifferantallet som brukes, og skal være 150 mm for 1-sifret tall, ved flersifret tall øker bredden tilsvarende antall siffer.
6.11 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.
§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.