Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-09-22-1097
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse17.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21
Kunngjort17.11.2011   kl. 15.00
KorttittelAdresseforskrift for Røyrvik

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 22. september 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21.

§ 1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten ved plan-, drifts- og næringsavdelingen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet (planutvalget) er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnavn. Formannskapet oppnevner lokal navnekomité, som har ansvar for innsamling og forslag til adressenavn, mens administrasjonen har sekretærfunksjonen under arbeidet og foretar den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon frem til endelig godkjenning i formannskapet.

§ 3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a.Veiadresse angitt av adressenavn og adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav.
b.Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer.
c.Gårdsnavn og områdenavn (for eksempel navn på hyttefelt) kan benyttes i tillegg til adressenavn og adressenummer (husnummer).
§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av veiadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veier eller områder som utgjør adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten klart veisystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn.

Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

For nye bolig- og hyttefelt bør adressering skje samtidig eller snarest etter godkjenning av plan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk.

§ 5.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a.Navn må passe inn i et samordnet system for adressering. (unngå å bruke samme adressenavn som i nabokommuner).
b.Navnet må være unikt for kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
c.Navnet bør bygge på lokale navnetradisjon og bør passe på stedet.
d.Navnene bør være varierte.
e.Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
f.Navnet bør være lett å skrive og uttale.
g.Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette.
h.Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.
i.Navn på veier skal skrives som vei og ikke som veg.
§ 6.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a.Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger veien ikke i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av veien som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.
b.Gjennomgående veier (riks- og fylkesveier) samt kommunale veier og langs bygdeveier nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 meter regnet fra veiens definerte startpunkt.
c.Veier og gater i tettbebygd strøk benyttes fortløpende nummerering.
d.Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra veiens definerte startpunkt.
§ 7.Skilting

Kommunen har ansvar for skilting av veier, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riks- og fylkesveier har regionvegkontoret dette ansvaret. Enhver eier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendommen, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt etter nærmere regler angitt i pkt. 8.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i veiadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt.

§ 8.Skiltenes plassering
a.Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de hører til. Skiltene skal være synlige fra den veien de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelle bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b.Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meter over bakken, og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra vei.
c.Er det vanskelig å se skiltet fra veien, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
d.Eier/fester plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt med videre.
e.Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid og holdbart.
f.Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
g.Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
h.Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen.
§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.