Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-03-19-234
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse22.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-05-11-1096
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort22.03.2012   kl. 13.00
KorttittelAdresseforskrift for Inderøy

Hjemmel: Fastsatt av Inderøy kommunestyre 19. mars 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, samt lov om stadnamn 18. mai 1990 nr. 11.

§ 1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommunen og skal adressere i henhold til lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Oppmålingsmyndigheten tildeler også adressetilleggsnavn.

§ 2.Navnemyndighet

«Utvalg for lokale stedsnavn» (ULS) er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør vedtak av skrivemåten av steds-/og adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

ULS oppnevnes av kommunestyret og består av følgende medlemmer;

-1 person m/vara foreslått av Mosvik historielag
-2 personer m/vara foreslått av Inderøy museums- og historielag
-2 personer fra adm. som rådmannen utpeker (en er også sekretær).

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds-/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 3.Adresseparsellering - uttalelse vegnavnforslag

Ved innføring og supplering av veiadresser så lager adressemyndigheten en oversikt over de enkelte adresseparsellene med angitt start- og endepunkt. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller, alle riks-, fylkes- og kommunale veger skal ha egne adresser. Andre veger bør tildeles adressenavn når det er min. 7 stk. adresserbare objekter (boliger, hytter, større plasser etc. som bør ha adresse). Veier i nye reguleringsplaner tildeles veinavn så snart som mulig.

Der veier krysser kommunegrenser og det ikke er et naturlig skille, for eks. veikryss, bru eller lignende, så skal veiparsellene ha samme navn i begge kommunene og ha fortløpende adressenummerering. Unntak her kan være riksveg (tidligere E6).

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag, foreninger og privatpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Krysser veier kommunegrenser så skal nabokommune ha anledning til å komme med uttalelse.

§ 4.Regler for valg av adressenavn

Ved valg av adressenavn skal følgende i størst mulig grad legges til grunn;

a.Følge reglene i stadnamnlova
b.Bygge på lokal navnetradisjon
c.Passe til stedet
d.Navnene bør variere
e.Være lett å skrive og uttale - unngå navn med tilnærmet lik skrivemåte og uttale
f.Navn må ikke virke støtende eller komisk
g.Navn på nålevende personer skal ikke brukes, navn på avdøde personer skal bare brukes kun når det er særlige grunner for dette
h.Bruke endingen veg
i.I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/samme «utrykningsområder»
j.Ikke bruke «firma»-navn eller navn som Skolevegen, Gammelvegen, Kirkevegen ev. andre navn som kan «finnes overalt»
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)

Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger vegen ikke i tilknytning til kommunesenteret starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig sett fra kommunesenteret.

Utenfor tettbygd strøk skal det nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 m regnet fra vegens definerte startpunkt. I tettbygde strøk kan fortløpende nummerering foretas evt. i kombinasjon med avstandsprinsippet.

Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra vegens definerte startpunkt.

I områder med områdeadressering så tildeles adressenummer fortløpende.

§ 6.Regler for skilting

Statens vegvesen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt langs riks- og fylkesveger samt for veger som går ut fra nevnte veger.

Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for de vegene som ikke Statens Vegvesen har ansvar for.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer har ansvar for å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt. Dette gjelder også skilt som viser hvilke adresser som er tilknyttet en veg (adresse-henvisningsskilt). 

Adressenavnskilt skal være utformet som skilt nr. 729 i Statens Vegvesens skiltnormal. Plassering, innhold og utforming framgår av skiltforskriften til Statens Vegvesen. 

Adressenummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom de knytter seg til og alltid være plassert slik at de er lett synlig fra vei. Skiltet skal ha svarte tall og ev. bokstav samt svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Skiltet skal også være lesbart i mørket. Er det vanskelig å se skilt fra vegen skal et nummerskilt også settes opp ved innkjørselen, fortrinnsvis til høyre for innkjørselen. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant. 

Adresse-henvisningsskilt (som viser hvilke adressenummer som er knyttet til denne vegen) skal også være tilpasset Vegvesenets skiltnormal mht. skrift og utforming. Skiltene skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. Skiltet skal ha svarte tall samt svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.

Adressenummerskilt ev. også adresse-henvisningsskilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendig adressevedtak er fattet eller når berørte bygg og tiltak tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.

§ 7.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan gjøre endringer i tildelt adresse dersom det er gode grunner for det. Kommunen bekoster her nye adressenummerskilt til de berørte.

Før en adresse kan endres så skal alle som eier en bygning/eiendom ha fått melding og fått mulighet til å uttale seg.

Medfører et tiltak at det blir behov for et nytt adresse-henvisningsskilt så skal tiltakshaver bekoste dette. Ved behov for omadressering av en veg som følge av et tiltak så må tiltakshaver bekoste nye adressenummerskilt til de berørte.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.

Samtidig oppheves forskrift 11. mai 2010 nr. 1096 om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Mosvik kommune, Nord-Trøndelag og forskrift 8. oktober 1997 nr. 1525 for adressetildeling, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.