Forskrift om adresser og skilting, Lund kommune, Rogaland

DatoFOR-2012-06-20-618
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse28.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort28.06.2012   kl. 15.50
KorttittelAdresseforskrift for Lund

Hjemmel: Fastsatt av Lund kommunestyre 20. juni 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59.

§ 1.Plikt til å sette opp husnummerskilt

Eier og fester er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med husnummeret.

For bygg som har fått tildelt en offisiell adresse skal husnummerskilt være satt opp før brukstillatelse/ferdigattest utstedes. Kommunen kan gi tillatelse til å utsette oppsettingen dersom særlige grunner taler for dette.

Eier og fester skal bekoste skiltene og oppsetting av disse.

Der hvor husnummerskilt ikke allerede er anbrakt, skal slike være satt opp innen ett år etter at denne forskrift trer i kraft.

Eier, fester og beboer skal merke bruksenheten som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke utstedt av Statens Kartverk. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten. Bruksenheter merket i samsvar med tidligere regelverk, behøver ikke endre slik merking.

§ 2.Skiltenes plassering

Husnummerskilt skal settes opp slik at de er godt synlig fra veien som husnummeret er knyttet til, i ca 2,5 m høyde.

Der hvor det er lange innkjørsler eller lignende, og skiltet ikke er synlig fra veien, skal det i tillegg settes opp husnummerskilt på inngjerding, stolpe eller lignende.

Skiltene skal holdes hele og rene med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Huseier plikter å sørge for at innsynet til skiltet ikke hindres av busker, trær eller lignende.

Der kommunen finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt supplerende henvisningsskilt dersom adkomsten til bygningen/eiendommen er vanskelig å finne.

§ 3.Skiltenes materiale og utforming

Husnummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale.

Husnummerskiltet skal være av en slik utforming at det er lett lesbart fra veien, og det bør være reflekterende.

§ 4.Forskjellige bestemmelser

Kommunen skal føre tilsyn med at disse regler overholdes, og gi de nødvendige pålegg. Kommunen kan gjøre unntak fra reglene når særlige grunner gjør det påkrevd.

Kommunen er behjelpelig med veiledning og hjelp vedrørende oppsetting av henvisningsskilt. Henvisningsskilt kan ikke settes opp uten samtykke fra kommunen.

Kommunen kan påta seg innkjøp og utlevering av skiltene.

Manglende skilt i henhold til disse regler kan pålegges satt opp innen rimelig frist. Er dette ikke utført innen fristens utløp, skal kommunen sørge for at skiltet blir satt opp. Eier vil da bli fakturert for arbeidet, og eventuelle nye skilt.

I tilfeller der kommunen blir bedt om å kjøpe inn skilt, eller der hvor kommunen må sørge for oppsetting av skilt vil skiltet være av aluminium, med svarte tall på hvit bakgrunn, teksthøyde 105 mm og en skilthøyde på 150 mm.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.