Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-11-29-1133
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse06.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11, LOV-1992-09-25-107-§8, LOV-1992-09-25-107-§10, LOV-1992-09-25-107-§23
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelAdresseforskrift for Vikna

Hjemmel: Fastsatt av Vikna kommunestyre 29. november 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Kommunens myndighet etter loven og forskriften er delegert fra kommunestyret til formannskap, hovedutvalg eller administrasjonen med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8 nr. 3, § 10 nr. 5 og § 23 nr. 4.

§ 1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt stå for saksforberedende arbeid knyttet til navnesetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Oppmålingsmyndigheten tildeler også adressetilleggsnavn i henhold til reglene gitt i matrikkelforskriften § 54.

§ 2.Navnemyndighet

Navnekomiteen er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnekomiteen oppnevnes av kommunestyret og består av følgende medlemmer:

1 repr. oppnevnt av Vikna historielag

1 repr. oppnevnt av Rørvik pensjonistforening

1 repr. fra Museet Midt IKS

1 repr. fra oppmålingsmyndigheten

Leder av navnekomiteen oppnevnt av kommunestyret

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds-/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 3.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring og supplering av veiadresser lager adressemyndigheten en oversikt over de enkelte adresseparsellene med angitt start- og endepunkt. Områdeadressering brukes i områder uten klart veisystem.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller, alle riksveier, fylkesveier og kommunale veier skal ha egne adresser. Andre veier bør tildeles adressenavn når det er min. 7 stk. adresserbare objekter (boliger, hytter, større plasser etc. som bør ha adresse). Veier i nye reguleringsplaner tildeles veinavn så snart som mulig.

Der veier krysser kommunegrenser og det ikke er naturlig skille, for eksempel veikryss, bru eller lignende, bør veiparsellene ha samme navn i begge kommunene og har fortløpende adressenummerering.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag og foreninger og privatpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Krysser veier kommunegrenser, skal nabokommunen ha anledning til å komme med uttalelse.

§ 4.Regler for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a.Navn må passe inn i et samordnet system for adressering.
b.Navnet må være unikt innenfor kommunens grenser, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
c.Navnet bør bygge på lokal navnetradisjon og bør passe på stedet.
d.Navnene bør være varierte.
e.Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
f.Navnet bør være lett å skrive og uttale.
g.Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det foreligger gode grunner for dette.
h.Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.
i.Navn på veier skal skrives som vei og ikke som veg.
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a.Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensen. Ligger ikke veien i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av veien som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.
b.Utenfor tettbygd strøk skal det nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si at adressenummeret angis i hele ti-meter fra veiens definerte startpunkt (460 m/10 gir adressenummer 46 dersom det ligger på venstre side av veien).
c.I tettbygde strøk kan fortløpende nummerering foretas ev. i kombinasjon med avstandsprinsippet.
d.Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra veiens definerte startpunkt.
e.Dersom det er flere boenheter tilknyttet samme adresse/inngang, skal bruksenhetsnummeret inngå som en del av den offisielle adressen.
f.I områder med områdeadressering tildeles adressenummer fortløpende.
§ 6.Regler for skilting

Statens vegvesen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt langs riks- og fylkesveier. Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for de veiene som ikke Statens vegvesen har ansvar for.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer, har ansvar for å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt.

Adressenummerskilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendig adressevedtak er fattet, eller når berørte bygg og tiltak tas i bruk.

§ 7.Skiltenes plassering og utforming
a.Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg eller hvilken eiendom eller leilighet de hører til. Skiltene skal være synlige fra den veien de hører til og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelle bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b.Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meter over bakken og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra vei.
c.Er det vanskelig å se skiltet fra veien, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen. Skiltet skal ikke stå nærmere veien enn 3 m fra veikant.
d.Eier/fester plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt med videre.
e.Adressenavnskilt skal være utformet som skilt nr. 729 i Statens vegvesens skiltnormal. Skiltet skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale og festes solid. Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
f.Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
g.Etter godkjenning av adressemyndigheten kan andre skilttyper benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Det skal ikke gis godkjenning av mange forskjellige typer skilt. I avgrensede geografiske tettsteder bør en skilttype foretrekkes.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg i henhold til matrikkelloven § 48.

§ 8.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan gjøre endringer i tildelt adresse dersom det er gode grunner til det.

Før en adresse kan endres, skal alle som eier en bygning/eiendom ha fått melding om det og gitt muligheten til å uttale seg.

§ 9.Klageadgang

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i henhold til matrikkelloven § 46.

§ 10.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.