Forskrift for adressetildeling mv., Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2013-09-26-1189
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse10.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2005-06-17-101, FOR-2009-06-26-864-§59, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelAdresseforskrift for Vågsøy

Hjemmel: Fastsatt av Vågsøy kommunestyre 26. september 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova), forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnavn.

§ 1.Adressemyndighet

Kommunestyret er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter.

Kommunestyret har delegert ansvaret for adresseforvaltningen i kommunen til Rådmannen v/Plan og utvikling.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av sted-/adressenavn etter reglene i lov om stadnavn. Formannskapet har delegert ansvaret for innsamling og forslag til adressenavn til administrasjonen v/Plan og utvikling. Plan og utvikling vil foreta den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon frem til endelig godkjenning i Formannskapet.

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds-/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 3.Offisiell adresse

Offisiell adresse er:

3.1 Kommune (angitt med firesifret kode, for Vågsøy kommune 1439).
3.2 Veiadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og ev. bokstav og/eller bruksenhetsnummer og ev. adressetilleggsnavn (gårdsnavn).
3.3 Områdenavn (for eksempel på hyttefelt/øyer) og adressenummer (husnummer) og ev. bokstav og/eller bruksenhetsnummer.
3.4 Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og ev. festenummer og/eller seksjonsnummer.
§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av veiadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veier eller områder som utgjør en adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten et klart veisystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises i kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag- og foreninger og enkeltpersoner i kommunen gis anledning til å komme med forslag til navn på de aktuelle adresseparseller.

Når adressenavn er bestemt og vedtatt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

For nye bolig- og hyttefelt, skal adressering skje samtidig eller snarest etter godkjenning av plan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk.

Før kommunen gjør endelig vedtak om offisiell adresse skal de som vedtaket får virkning for varsles og gis anledning til å uttale seg.

§ 5.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

5.1 Navnet skal passe inn i et samordnet system for adressering.
5.2 Navnet må være unikt i kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen eller i nabokommunene Selje, Eid og Vanylven.
5.3 Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon og bør passe på stedet.
5.4 Navnene bør være varierte.
5.5 Navnene må ikke virke støtende eller komiske.
5.6 Navnet bør være lett å uttale og skrive.
5.7 Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige og tungtveiende grunner for dette.
5.8 Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn, jf. lov om stadnamn.
§ 6.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
6.1 Adressenummer tildeles med ulike nummer (oddetall) på venstre side og like nummer (partall) på høyre side av veien, jf. tidligere praksis med nummereringen i Vågsøy kommune og jf. matrikkelforskriftens § 52 m/kommentar. Nummereringen av adresseparsellene skal gå mest mulig parallelt og det skal der det er påregnelig med nybygg reserveres ledige nummer i tilfelle utbygging på et senere tidspunkt.
6.2 Gjennomgående veier (riks- og fylkesveier) samt kommunale veier og langs bygdeveier nummereres det etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 meter regnet fra veiens definerte startpunkt.
6.3 Adressenummer gis fra godkjent atkomst til eiendommen, jf. matrikkelforskriften § 50 fjerde ledd.
6.4 Omnummerering vil bli forsøkt unngått, og der dette er aktuelt vil man i hovedsak benytte bokstaver i tillegg til adressenummeret.
§ 7.Plikt til å sette opp skilt
7.1 Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt for kommunale og private veger (gater, veger, stier, områder og plasser) som er nødvendig for å oppnå god adressemerking jf. martrikkelforskriftens § 57 første ledd.
7.2 Statens vegvesen Region Vest har ansvaret for oppsetting og vedlikehold av gate- og veinavnskilt (adressenavnskilt) langs stamveger, riks- og fylkesveier, jf. matrikkelforskriftens § 57 første ledd.
7.3 Grunneier, fester og tiltakshaver/bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelle nødvendige henvisningsskilt på eiendommen, jf. matrikkelforskriftens § 57 andre og tredje ledd.
7.4 For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i veiadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen 3 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget/eiendommen tas i bruk.
§ 8.Skiltenes plassering
8.1 Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de tilhører. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og skal holdes rene og hele med tydelige tall og ev. bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
8.2 Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,25 m over bakken, og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
8.3 Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
8.4 Eier/fester/tiltakshaver plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
§ 9.Skiltenes materiale og utførelse
9.1 Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid og holdbart, jf. pkt. 9.2.
9.2 Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt ha svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn. Normal teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm. Bredden varier med siffer antall, 150 mm 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall, 280 mm for 3-sifret tall og 350 mm for 4-sifret tall.
9.3 Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med forenklet skiltplan, skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens Kartverk, jf. pkt. 9.2.
9.4 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunn.
§ 10.Forskjellige bestemmelser
10.1 Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.
10.2 Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eierens/festerens bekostning.
§ 11.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.