Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2013-09-26-1190
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse10.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelAdresseforskrift for Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommunestyre 26. september 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Adressemyndighet

Teknisk avdeling er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrifter.

§ 2.Navnemyndighet

Navnekomité er kommunens navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnekomité er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Adresseringsområde

Porsanger kommune defineres som ett adresseringsområde.

§ 4.Adresseparsellering – vegnavnforslag
1.Ved innføring og supplering av veiadresser så lager adressemyndigheten en oversikt over de enkelte adresseparsellene med angitt start- og endepunkt. Kantprinsipp eller avstandsadressering brukes her. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem.
2.Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller. Europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger skal ha egne adresser. Andre veger bør tildeles adressenavn når det er min. 5 stk. adresserbare objekter (boliger, hytter, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet). Veier i nye reguleringsplaner tildeles veinavn så snart som mulig.
3.Navnekomité bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag, foreninger og privatpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Krysser veier kommunegrenser så skal nabokommune ha anledning til å komme med uttalelse.
4.Adressenavn tildeles kun i ett språk (norsk, samisk eller kvensk). Dette er i første rekke knyttet til en sikkerhetsmessig vurdering ved kun ett navn på én adresseparsell, jf. pkt. 6.6 i Kartverkets Adresseveileder.
§ 5.Regler for valg av adressenavn

Ved valg av adressenavn skal følgende i størst mulig grad legges til grunn:

1.Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.
2.Bygge på lokal navnetradisjon.
3.Passe til stedet.
4.Navn bør være varierte.
5.Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
6.Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
7.En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna.
8.I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/utrykningsområder.
§ 6.Nummereringsprinsipp
1.Vegadressene nummereres fortløpende. Langs veg eller liknende anvendes oddetall på høyre side sett fra vegens startpunkt, mens partall anvendes på venstre side. Adresser knyttet til et område nummereres tilsvarende så langt det passer. Det kalles kantprinsippet.
2.Når det er hensiktsmessig, kan kommunen tildele adressenummer etter vegadressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. Regelen om oddetall og partall gjelder også her. Det kalles avstandsprinsippet.
3.I områder uten veg, for eksempel hytteområder, kan det gjennomføres såkalt områdeadressering. Man registrerer data for områdeadressering i prinsippet på samme måte som under pkt. 1.
4.Nummeret skal være et tall større eller lik 1 og mindre eller lik 9998. Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge.
§ 7.Regler for skilting
1.Statens vegvesen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt langs europa-, riks- og fylkesveger samt for veger som går ut fra nevnte veger.
2.Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for de vegene som ikke Statens vegvesen har ansvar for.
3.Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer har ansvar for å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt. Dette gjelder også skilt som viser hvilke adresser som er tilknyttet er veg (adresse-henvisningsskilt).

Adressenavnskilt skal være utformet som skilt nr. 729 i Statens vegvesens skiltnormal. Plassering, innhold og utforming framgår av skiltforskriften til Statens vegvesen.

Adressenummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom de knytter seg til og alltid være plassert slik at de er lett synlig fra vei. Skiltet skal ha svarte tall og ev. bokstav samt svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Skiltet skal også være lesbart i mørket. Er det vanskelig å se skilt fra vegen skal et nummerskilt også settes opp ved innkjørselen, fortrinnsvis til høyre for innkjørselen. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.

Adresse-henvisningsskilt (som viser hvilke adressenummer som er knyttet til denne vegen) skal også være tilpasset vegvesenets skiltnormal mht. skrift og utforming. Skiltene skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. Skiltet skal ha svarte tall samt svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, med skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.

Adressenummerskilt ev. også adresse-henvisningsskilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendig adressevedtak er fattet eller når berørte bygg og tiltak tas i bruk. Skiltstørrelsen skal være minimum 150 mm i høyden. Bredden vil variere med sifferantallet som brukes, og skal være 150 mm for 1-sifret tall, ved flersifret tall øker bredden tilsvarende antall siffer.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.

§ 8.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan gjøre endringer i tildelt adresse dersom det er gode grunner for det. Kommunen bekoster her nye adressenummerskilt til de berørte.

Før en adresse kan endres så skal alle som eier en bygning/eiendom ha fått melding og fått mulighet til å uttale seg.

Medfører et tiltak at det blir behov for et nytt adresse-henvisningsskilt så skal tiltakshaver bekoste dette. Ved behov for omadressering av en veg som følge av et tiltak så må tiltakshaver bekoste nye adressenummerskilt til de berørte.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.