Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Grong kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-10-15-1230
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse17.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101
Kunngjort17.10.2013   kl. 14.40
KorttittelAdresseforskrift for Grong

Hjemmel: Fastsatt av Grong formannskap 15. oktober 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen, eller den han bemyndiger, er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnesetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet (planutvalget) er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Formannskapet kan oppnevne lokal navnekomité, som har ansvar for innsamling og forslag til adressenavn, mens administrasjonen har sekretærfunksjonen under arbeidet og foretar den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon frem til endelig godkjenning i formannskapet.

§ 3.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veger eller områder som utgjør adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn.

Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

For nye bolig- og hyttefelt bør adressering skje samtidig eller snarest etter godkjenning av plan, slik at ikke tilfeldige navn kommer i varig bruk.

§ 4.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a.Navn må passe inn i et samordnet system for adressering.
b.Navnet må være unikt for kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
c.Navnet bør bygge på lokal navnetradisjon og bør passe på stedet.
d.Navnene bør være varierte.
e.Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
f.Navnet bør være lett å skrive og uttale.
g.Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette.
h.Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.
i.Navn på veger skal skrives som veg og ikke som vei.
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a.Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger vegen ikke i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.
b.Gjennomgående veger (riks- og fylkesveger) samt kommunale veger og langs bygdeveger nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10. meter regnet fra vegens definerte startpunkt. I tettbygde strøk benyttes fortløpende nummerering etter kantprinsippet.
c.Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra vegens definerte startpunkt.
d.Veger som har minimum 5 adresserbare objekter skal gis eget adressenavn. Dersom spesielle forhold tilsier det kan det også gis adressenavn til veger med færre enn 5 adresserbare objekter.
§ 6.Skilting

Kommunen har ansvar for skilting av veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riks- og fylkesveger har regionkontoret dette ansvaret. Enhver eier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendommen, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt etter nærmere regler angitt i pkt. 8.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

§ 7.Skiltenes plassering
a.Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de hører til. Skiltene skal være synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelle bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b.Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meter over bakken, og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
c.Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
d.Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det pålegges eier/fester å sette opp suppleringsskilt/henvisningsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
e.Eier/fester plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt med videre.
f.Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid og holdbart.
g.Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
h.Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
i.Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Det skal ikke gis godkjenning av mange forskjellige typer skilt. I avgrensede geografiske tettsteder bør en skilttype foretrekkes.
§ 8.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt i kommunen, og lovlig kunngjort.