Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsgrunn kommune, Telemark

DatoFOR-2013-10-31-1299
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.11.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort14.11.2013   kl. 14.30
KorttittelAdresseforskrift for Porsgrunn

Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn bystyre 31. oktober 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet.

Adressemyndigheten har ansvar for at adresseforvaltningen i kommunen skjer etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrift, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Adressemyndigheten deler inn kommunens veinett i adresseparseller som saksforberedende arbeid for tildeling av offisiell adresse i form av adressenavn og -nummer.

§ 2.Navnemyndighet

Kommunestyret er kommunens navnemyndighet.

Navnemyndigheten utnevner et utvalg (navnekomité) som gis myndighet til å fatte endelig vedtak i saker som gjelder navnsetting og fastsettelse av skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Navnemyndigheten er også ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller:
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende matrikkeladressenavn.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bruksenhetsnummer (bolignummer) og/eller adressetilleggsnavn.

Kartverkets «Adresseveileder» legges til grunn for tildeling av offisiell adresse.

Ingen må benytte en adresse som ikke er godkjent av adressemyndigheten.

§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Adressemyndigheten bestemmer hvilke veger eller områder som utgjør en adresseparsell.

Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller.

Aktuelle lag og foreninger samt enkeltpersoner skal gis anledning til å komme med forslag til navn.

Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

§ 5.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a)Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
b)Adressenavnet må være unikt innen kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen
c)Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen og bør passe på stedet
d)Navnet må ikke virke støtende eller komisk
e)Navnene bør være varierte
f)Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
g)Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette
h)Salgsfremmende navn som ikke har naturlig tilhørighet til området bør unngås
i)Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåte av stedsnavn.
§ 6.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)

Dersom en bygning har flere hovedinnganger som godkjent atkomst, skal hver inngang gis egen vegadresse.

Alle innganger som er atkomst til boliger, skal gis egen vegadresse.

Ved tildeling av adressenummer langs veg skal som hovedregel oddetall benyttes på høyre side av vegen og partall på venstre side, sett fra startpunktet på vegen.

§ 7.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt for kommunale og private veger. For riks- og fylkesveger har Statens vegvesen dette ansvaret.

Der hvor det er vedtatt veg- eller områdenavn og husnummer er fastlagt, pålegges grunneier eller fester å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt på eiendommen etter reglene nedenfor.

For nybygg skal adressenummerskilt være satt opp før brukstillatelse blir gitt.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som det ikke blir tatt hensyn til, kan adressemyndigheten få utført mot at eier/fester bærer kostnaden.

§ 8.Skiltenes plassering, materiale og utforming

Adressenummerskilt og eventuelt tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg det tilhører. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til.

Adressenummerskilt skal så vidt mulig plasseres i ca 2,5 meters høyde, godt synlig og til høyre for inngangsdør mot den vegen adressen knytter seg til.

Der det er vanskelig å se skilt fra vegen, skal adressenummerskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe i gjerdelinjen ved innkjørselen og så vidt mulig til høyre for denne.

Kravene til plassering gjelder også for fritidsboliger.

Adressenummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. Adressenummerskiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver på hvit bunn.

Standard brutto høyde skal være 150 mm, med tekststørrelse 105 mm.

For øvrig vises til «Adresseveileder» fra Kartverket.

Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.

§ 9.Endring av tildelt adresse

Før adressemyndigheten med hjemmel i matrikkelforskriften § 50 endrer en adresse, skal eier/fester til aktuell eiendom eller eiendomsdel ha fått melding om forslaget til endring og anledning til å uttale seg med en frist på minimum 3 uker.

§ 10.Klageadgang

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i henhold til matrikkellova § 46.

§ 11.Ikrafttreden

Disse bestemmelsene trer i kraft 1. november 2013.