Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-03-27-396
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse10.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort10.04.2014   kl. 14.15
KorttittelAdresseforskrift for Namsos

Hjemmel: Fastsatt av Namsos kommunestyre 27. mars 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59.

§ 1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommunen og skal adressere i henhold til lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Oppmålingsmyndigheten tildeler også adressetilleggsnavn.

§ 2.Navnemyndighet

Kommunestyret er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Formannskapet skal oppnevne en gatenavnkomite.

Komiteen har ansvar for innsamling og forslag til steds-/adressenavn. Komiteen skal bestå av 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.

Komiteen velges av formannskapet som også velger leder og nestleder. Ved valgene må det legges vekt på lokalhistorisk kunnskap. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

Gatenavnkomiteen er ansvarlig for å gi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds-/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

De respektive historielag har rett til å uttale seg før komiteen avgir sin innstilling.

§ 3.Adresseparsellering – uttalelse vegnavnforslag

Ved innføring og supplering av veiadresser så lager adressemyndigheten en oversikt over de enkelte adresseparsellene med angitt start- og endepunkt. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller, alle riks-, fylkes- og kommunale veger skal ha egne adresser. Andre veger bør tildeles adressenavn når det er min. 7 stk. adresserbare objekter (boliger, hytter, større plasser etc. som bør ha adresse). Veier i nye reguleringsplaner tildeles veinavn så snart som mulig.

Der veier krysser kommunegrenser og det ikke er et naturlig skille, for eks. veikryss, bru eller lignende, så bør veiparsellene ha samme navn i begge kommunene og ha fortløpende adressenummerering.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag, foreninger og privatpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Krysser veier kommunegrenser så skal nabokommune ha anledning til å komme med uttalelse.

§ 4.Regler for valg av adressenavn

Ved valg av adressenavn skal følgende i størst mulig grad legges til grunn;

a)Følge reglene i stadnamnlova
b)Bygge på lokal navnetradisjon
c)Passe til stedet
d)Navnene bør variere
e)Være lett å skrive og uttale - unngå navn med tilnærmet lik skrivemåte og uttale
f)Navn må ikke virke støtende eller komisk
g)Navn på nålevende personer skal ikke brukes, navn på avdøde personer skal bare brukes kun når det er særlige grunner for dette
h)Bruke endingen veg
i)I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/samme «utrykningsområder».
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)

Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger vegen ikke i tilknytning til kommunesenteret starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig sett fra kommunesenteret.

Utenfor tettbygd strøk skal det nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 m regnet fra vegens definerte startpunkt. I tettbygde strøk kan fortløpende nummerering foretas ev. i kombinasjon med avstandsprinsippet.

Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på høyre side og ulike nummer (oddetall) på venstre side regnet fra vegens definerte startpunkt.

I områder med områdeadressering så tildeles adressenummer fortløpende.

§ 6.Regler for skilting

Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for de vegene som Statens Vegvesen ikke har ansvar for.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer har ansvar for å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt.

Alle skilt skal være utformet iht. adresseveilederens kapittel 11.

Adressenummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning/eiendom de knytter seg til og alltid være plassert slik at de er lett synlig fra vei. Er det vanskelig å se skilt fra vegen skal et nummerskilt også settes opp ved innkjørselen, fortrinnsvis til høyre for innkjørselen. Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.

Adresse-henvisningsskilt (som viser hvilke adressenummer som er knyttet til denne vegen). Skiltet kan settes opp på f.eks. postkassestativ eller på en impregnert påle, men skiltet skal ikke settes nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.

Adressenummerskilt ev. også adresse-henvisningsskilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendig adressevedtak er fattet eller når berørte bygg og tiltak tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.

§ 7.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan gjøre endringer i tildelt adresse dersom det er gode grunner for det. Kommunen bekoster her nye adressenummerskilt til de berørte.

Før en adresse kan endres så skal alle som eier en bygning/eiendom ha fått melding og fått mulighet til å uttale seg.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft når den er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.