Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Meldal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-05-15-751
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§59, LOV-2005-06-17-101-§21
Kunngjort19.06.2014   kl. 15.00
KorttittelAdresseforskrift for Meldal

Hjemmel: Fastsatt av Meldal kommunestyre 15. mai 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21.

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adressering og adresseforvaltning i kommunen, og skal tildele adresser i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

§ 2.Navnemyndighet

Kommunestyret er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Lokal navnekomite, oppnevnt av kommunestyret, fungerer som arbeidsutvalg og rådgiver for Seksjon Plan og byggesak som fremmer forslag til adressenavn.

§ 3.Definisjoner
3.1 Med offisiell adresse menes:
-Veiadresse – angitt med adressenavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav. Eventuelt også bruksenhetsnummer og eventuelt adressetilleggsnavn.
-Områdeadresse – angitt med områdenavn (for eksempel navn på hyttefelt) og adressenummer (husnummer).
-Matrikkeladresse – angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer. Det kan også benyttes undernummer. Eventuelt også adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn.
3.2 Med adressenavn menes både veinavn og områdenavn.
§ 4.Nærmere om arbeidet til adressemyndighet og navnemyndighet
4.1 Ved innføring av veiadresser eller områdeadresser fastsetter adressemyndigheten adresseparseller og lager kart som viser parsellene med start- og stoppunkt. Adressemyndigheten tildeler adressenummer (husnummer) etter regler gitt i adresseveileder tilpasset regelverket i matrikkelloven, matrikkelforskriften og merknadene til denne utarbeidet av Statens kartverk.
4.2 Navnemyndigheten fastsetter navn og skrivemåte for de enkelte adresseparsellene.
4.3 For nye områder/byggefelt der veiadresser skal benyttes, bør adressenavn fastsettes samtidig med behandling av reguleringsplan.
§ 5.Valg og skrivemåte av adressenavn
5.1 Adressenavn skal være unikt innenfor kommunen.
5.2 Adressenavn bør ha lokal tilknyting på stedet og om mulig bygge på lokal navnetradisjon.
5.3 Skrivemåten skal være i samsvar med det lokale målføret. Formen «vei» skal alltid brukes i stedet for «veg». Skrivemåte blir fastsatt etter reglene i lov om stadnamn. Før kommunen gjør vedtak om adressenavn, skal den regionale stedsnavntjenesten få navneforslagene til uttalelse jf. lov om stadnamn § 6 1. ledd siste punktum.
5.4 Adressenavn som brukes i nabokommunene bør unngås dersom det ikke skal opprettes felles adresseparseller.
5.5 For adresseparseller som krysser kommunegrensen kan det gjøres unntak fra 5.2 og 5.3.
5.6 Vedtatte navn blir matrikkelført og rapportert til Sentralt stedsnavnregister og V-base.
§ 6.Utforming av adresseparseller
6.1 Adressemyndigheten utarbeider adresseparseller med det mål å gjøre det enkelt for alle å finne fram. Navnemyndigheten skal ikke gjøre endringer på avgrensingen av adresseparsellene, men skal finne gode navn til disse.
6.2 Sideveier til overordna vei bør være egen adresseparsell og få eget adressenavn dersom sideveien er:
-Kortere enn 200 meter og fører til minst 10 adresseenheter, eller
-Lengre enn 200 meter og fører til minst 5 adresseenheter.
6.3 Adressemyndigheten kan gjøre unntak frå grensene som er satt i punkt 6.2 for å gjøre det lettere å finne fram, og/eller for å unngå større endringer i det etablerte adressesystemet.
6.5 Områdeadressering kan benyttes der det finnes mange adresseenheter uten vei. Dette er tilfelle i mange av kommunens hytteområder. Der adresseenheter naturlig hører til et avgrensa område, bør området ha eget adressenavn dersom det i området er minst 20 adresseenheter.
6.6 For veistrekninger som krysser kommunegrensen skal det vurderes om det er hensiktsmessig å opprette felles adresseparseller.
§ 7.Tildeling av adressenummer
7.1 Nummerering starter der adresseparsellen tar av fra overordna vei. Dersom parsellen har to eller flere tilknytningspunkt til overordna vei, starter nummereringen i den enden av veien som er nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensen.
7.2 Når adresseparseller krysser kommunegrensen skal kommunene i felleskap avgjøre i hvilken ende nummereringen starter.
7.3 Kantprinsippet skal benyttes i områder med tett bebyggelse. Adresseverdige bygg langs høyre veikant tildeles oddetall og adresseverdige bygg langs venstre veikant tildeles partall. Nummereringen langs sidene til en vei bør gå mest mulig parallelt. Det bør reserveres ledige adressenummer i tilfelle utbygging.
7.4 Avstandsprinsippet skal benyttes i områder med spredt bebyggelse, der avstanden mellom de fleste adresseenheter er større enn 50 meter. Adresseverdige bygg langs høyre veikant tildeles oddetall og adresseverdige bygg langs venstre veikant tildeles partall. Adressenummer blir regnet ut fra startpunktet til parsellen regnet i 10-meter. Eksempel: En adresseenhet med avkjørsel som ligger 400 meter fra der parsellen starter får tildelt adressenummer 40.
7.5 Ved bruk av områdeadressering skal nummerering knyttes til en sti eller vanlig atkomst til de enkelte enheter dersom dette er mulig.
7.6 Adressemyndigheten avgjør hvilket prinsipp som skal benyttes for nye adresseparseller.
7.7 Adressemyndigheten kan om nødvendig omadressere eksisterende parseller.
§ 8.Skilting
8.1 Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressenavnskilt langs kommunale og private veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.
8.2 I henhold til matrikkelforskriftens § 57 er Statens vegvesen skiltmyndighet for riks- og fylkesveier, og dermed ansvarlig for skilting langs disse veiene.
8.3 Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt på bygning.
8.4 For eksisterende bygg som får tildelt adressenummer, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget blir tatt i bruk.
8.5 Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra veien. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav.
8.7 Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og eventuelt gi de nødvendige pålegg.
§ 9.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.