Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-05-22-709
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse12.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forFosnes kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelAdresseforskrift for Fosnes

Hjemmel: Fastsatt av Fosnes kommunestyre 22. mai 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten, ved plan- og utviklingsavdelingen, er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Adressemyndigheten tildeler også adressetilleggsnavn.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Formannskapet oppnevner lokal navnekomité. Navnekomiteen skal være representativ for hele kommunen og ha god historisk og navnefaglig kompetanse. Navnekomiteen har ansvar for innsamling og forslag til adressenavn, mens administrasjonen har sekretærfunksjonen under arbeidet og foretar den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon frem til endelig godkjenning i formannskapet.

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelser på kommunens vegne om skrivemåte på steds- og adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 3.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veger eller områder som utgjør en adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller. Ny adresseparsell bør etableres når den har minst 5 adresseobjekter (bygninger) eller når den er over 2 km lang.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen skal ha anledning til å komme med forslag til navn. Nye adressenavn skal legges ut på høring i minst 3 uker før navnemyndigheten gjør endelig vedtak om navn. Alle uttalelser og navneforslag skal være skriftlig, begrunnet og underskrevet.

Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

§ 4.Prinsipper for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn ved valg av adressenavn:

a)Adressenavn skal passe inn i et samordna system for adressering.
b)Adressenavnet må passe til stedet, virke lokaliserende og bygge på lokal navnetradisjon.
c)Adressenavn skal være lette å oppfatte og de skal være lette å uttale og skrive.
d)Adressenavn skal ikke kunne forveksles med andre adressenavn eller andre allment kjente navn i området.
e)Adressenavn må ikke være støtende eller komisk.
f)Navn på nålevende personer eller foretak skal ikke brukes som adressenavn.
g)Navn på avdøde personer eller fantasipersoner kan bare brukes som adressenavn når det er særlige grunner for det.
h)Navn på veger skrives som veg og ikke som vei.
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a)Vegnummerering skal ta utgangspunkt i det som er naturlig ferdselsåre. For Jøa starter vegnummerering fra fergeleiet. Når en veg har flere tilknytningspunkt til hovedvegen, skal nummerering vanligvis ta til i det punkt som ligger nærmest hovedferdselsåra.
b)Gjennomgående veger (riks- og fylkesveger), kommunale veger og bygdeveger nummereres etter avstandsprinsippet, dvs. nytt nummer for hver 10. meter regnet fra vegens definerte startpunkt. I tettbebygde strøk benyttes fortløpende nummerering etter kantprinsippet.
c)Det skal brukes oddetall på høyre og partall på venstre side av vegen sett fra startpunktet til vegen.
§ 6.Skilting

Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for alle kommunale og private veger der Statens Vegvesen ikke har skiltansvar.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer har plikt til å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt.

Adressenummerskilt skal være satt opp innen 6 måneder etter at adressetildelinga er gjort kjent og klagefrist utgått. For nye bygg skal adressenummerskilt være satt opp før bygningen tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at overstående regler blir fulgt.

§ 7.Skiltutforming og plassering
a)Adressenummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de hører til. Skiltene skal være synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelle bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b)Adressenummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meter over bakken, og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
c)Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal skiltet også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
d)Hvor adressemyndigheten finner det påkrevet, vil den å sette opp suppleringsskilt/adressehenvisningsskilt ved hovedveg.
e)Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale og det skal festes solid og holdbart.
f)Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
g)Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
h)Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen.
§ 8.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan om nødvendig gjøre endringer i tildelt adresse. Kommunen må da bekoste nye adressenummerskilt til de som blir berørt.

Ved andre tiltak som medfører omadressering skal, nye adresseskilt, adressenummerskilt og eventuelle henvisningsskilt bekostes av tiltakshaver.

§ 9.Ikrafttreden

Disse bestemmelsene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.