Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2014-06-26-1028
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse07.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort07.08.2014   kl. 15.00
KorttittelAdresseforskrift for Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 26. juni 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12, og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Adressemyndighet

Plan og utvikling/Geodata er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommunen, og skal tildele adresser i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt stå for saksforberedende arbeid knyttet til navnesetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Plan og utvikling/Geodata tildeler også adressetilleggsnavn i henhold til reglene gitt i matrikkelforskriften § 54.

§ 2.Navnemyndighet

Utvalg for miljø og forvaltning er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av steds-/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds-/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 3.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring og supplering av vegadresser lager adressemyndigheten en oversikt over de enkelte adresseparsellene med angitt start- og endepunkt. Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller, - i utgangspunktet skal alle riksveger, fylkesveger, kommunale og private veger kunne tilordnes egne adresser. Veger bør tildeles egne adressenavn når det er min. 7 stk. adresserbare objekter (boliger, hytter, større plasser etc.) som bør ha adresse. Også veger med færre adresserbare objekter kan tildeles egne adressenummer etter konkret vurdering.

Veger i nye reguleringsplaner tildeles vegnavn så snart som mulig.

Der veger krysser kommunegrenser og det ikke er naturlig skille, for eksempel veikryss, bru eller lignende, bør vegparsellene ha samme navn i begge kommunene og ha fortløpende adressenummerering.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag, foreninger og privatpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Krysser veger kommunegrenser, skal nabokommunen ha anledning til å komme med uttalelse.

§ 4.Regler for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a)Navn må passe inn i et samordnet system for adressering.
b)Navnet må være unikt innenfor kommunens grenser, og bør ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen. Det bør heller ikke forekomme like navn i nærmeste nabokommuner, slik at navnene kan forveksles.
c)Navnet bør bygge på lokal navnetradisjon og bør passe på stedet.
d)Navnene bør være varierte.
e)Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
f)Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
g)Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner bør bare brukes når det foreligger gode grunner for dette.
h)Skrivemåten bør bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.
i)Etterleddet vei/veg skal skrives med i.
§ 5.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a)Nummerering skal som hovedregel starte fra kommunesenteret og stige utover mot kommunegrensen. Ligger ikke vegen i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.
b)Utenfor tettbygd strøk skal det nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si at adressenummeret angis i hele ti-meter fra vegens definerte startpunkt (460 m/10 gir adressenummer 46 dersom det ligger på venstre side av vegen).
c)I tettbygde strøk kan fortløpende nummerering foretas ev. i kombinasjon med avstandsprinsippet.
d)Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra vegens definerte startpunkt.
e)Dersom det er flere boenheter tilknyttet samme adresse/inngang, skal bruksenhetsnummeret inngå som en del av den offisielle adressen.
f)I områder med områdeadressering tildeles adressenummer fortløpende.
g)Bokstaver kan benyttes i tillegg til husnummer.
§ 6.Regler for skilting

Statens vegvesen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt langs riks- og fylkesveger. Kommunen har ansvar for å sette opp adressenavnskilt for de vegene som ikke Statens vegvesen har ansvar for.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer, har ansvar for å sette opp, bekoste og vedlikeholde adressenummerskilt.

Adressenummerskilt skal settes opp så snart som råd etter at nødvendig adressevedtak er fattet, og før berørte bygg og tiltak tas i bruk.

§ 7.Skiltenes plassering og utforming
a)Nummerskilt og ev. tilleggsskilt plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg eller hvilken eiendom eller leilighet de hører til. Skiltene bør i størst mulig grad være synlige fra den veien de hører til og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelle bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b)Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meter over bakken og så vidt mulig til høyre for inngangsdør eller innkjørsel fra veg.
c)Er det vanskelig å se skiltet fra veien, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen. Skiltet bør ikke stå nærmere vegen enn 3 m fra vegkant.
d)Eier/fester plikter å sørge for at nummerskilt er godt synlige og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt med videre.
e)Adressenavnskilt skal være utformet som skilt nr. 729 i Statens vegvesens skiltnormal. Skiltet skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale og festes solid. Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
f)Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveileder gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
g)For husnummerskilt som er montert før forskriften er vedtatt, skal bestemmelsene ikke ha tilbakevirkende kraft.

Adressemyndigheten kan føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg i henhold til matrikkelloven § 48.

§ 8.Endring av tildelt adresse

Kommunen kan gjøre endringer i tildelt adresse dersom det er gode grunner til det.

Før en adresse kan endres, skal alle som eier en bygning/eiendom ha fått melding om det og gitt muligheten til å uttale seg.

§ 9.Klageadgang

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i henhold til matrikkelloven § 46. Klageretten begrenses til bestemmelsen i matrikkelforskriftens § 22.

§ 10.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.