Forskrift om skilting, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-09-11-1967
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse19.11.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§59, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort19.11.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om skilting

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Rendalen kommune 11. september 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften skal gi grunnlag for skilting innen hele kommunen. Skilt skal, i tillegg til å gi nødvendig informasjon, også være i samsvar med arkitektur, landskap, kultur og omgivelser, og ha en formålstjenlig plassering.

§ 2.Typer navneskilt

For adresseskilt/stedsnavn skal det benyttes 2 varianter av skilt. Forskjellen ligger i bakgrunnsfarge, font og farge på bokstavene.

-Skilttype 1: følger Statens vegvesens standard. 

lf-20140911-1967-01-01.png 

-Skilttype 2: Skiltkassen har fargekode S7010-G70Y, striper har fargekode S6010-G70Y, mønsteret har fargekode S4020-G90Y. 

lf-20140911-1967-02-01.png 

§ 3.Geografisk skille

Skilttype 1 skal benyttes i dalførene og bebygde strøk på riksvei, fylkesvei, kommunal vei og privat vei.

Skilttype 2 skal benyttes i fjellstrøk knyttet til seter- og hytteområder i henhold til skiltplan.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i Norsk Lovtidend.