Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Rakkestad kommune, Østfold

DatoFOR-2014-12-11-1959
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse25.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§27-5
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelForskrift om fjernvarmeanlegg, Rakkestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 11. desember 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-5. 

Nybygg over 500 m² BRA, samt alle bygninger over 500 m² BRA som foretar hovedombygging etter plan- og bygningslovens bestemmelser, innenfor det til enhver tid gjeldende konsesjonsområde, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Ved tilbygg er det kun selve tilbygget som eventuelt vil få krav om tilknytning med mindre det skal foretas en hovedombygging.

Tilknytningsplikten gjelder ikke for nyoppføring av tilbygg/påbygg under 500 m² BRA eller eksisterende bebyggelse som var oppført før området ble underlagt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder heller ikke for hovedombygging av arealer under 500 m² BRA.

Kommunen kan etter innstilling fra konsesjonshaver i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra tilknytningsplikten dersom:

a)bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme
b)det foretas hovedombygging og en tilknytning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen eller
c)det kan dokumenteres at andre løsninger enn tilknytning vil være miljømessig bedre eller
d)Det av andre grunner vil være urimelig og uhensiktsmessig å kreve tilknytning.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.

Kartvedlegg pdf.gif