Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nordre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2015-02-17-219
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse19.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-20-1788
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort19.03.2015   kl. 15.00
KorttittelAdresseforskrift for Nordre Land

Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 17. februar 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnavn.

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for at adresseforvaltningen i kommunen skjer etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrift.

Adressemyndigheten deler inn kommunens veinett i adresseparseller som saksforberedende arbeid for tildeling av offisiell adresse i form av adressenavn og -nummer.

§ 2.Navnemyndighet

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk er kommunens navnemyndighet.

Navnemyndigheten utnevner et stedsnavnutvalg som har forslagsrett og innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnavn.

Navnemyndigheten er også ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav,

eller:

b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende matrikkeladressenavn.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bruksenhetsnummer (bolignummer) og/eller adressetilleggsnavn.

Statens kartverks «Adresseveileder» legges til grunn for tildeling av offisiell adresse.

§ 4.Skilting

Teknisk drift er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt. Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i pkt 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen ett år etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning.

§ 5.Skiltenes plassering, materiale og utførelse mv.
5.1. Nummerskilt og evt. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
5.2. Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og såvidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
5.3. Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
5.4. Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet.
5.5. Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst.
5.6. Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
5.7. Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
5.8. Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
5.9. Skiltene skal ha svarte tall og evt. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
5.10. Størrelsen på nummerskilt og henvisningsskilt skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 770 og 766, slik som vist i Håndbok til delingsloven.
5.11. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.
§ 6.Klageadgang

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i henhold til matrikkellova § 46.

§ 7.Ikrafttreden

Disse bestemmelsene trer i kraft etter endelig vedtak i Nordre Land kommunestyre og lovlig kunngjøring. Samtidig oppheves forskrifter 20. desember 2005 nr. 1788 for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Nordre Land kommune, Oppland.