Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Kvænangen kommune, Troms

DatoFOR-2015-03-11-564
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse04.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvænangen kommune, Troms
HjemmelLOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelAdresseforskrift, Kvænangen

Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 11. mars 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Adressemyndighet

Administrasjonssjefen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Lokal navnekomite, oppnevnt av Formannskap, fungerer som arbeidsutvalg og rådgiver for Næring, Utvikling og Teknisk (NUT) som fremmer forslag til adressenavn.

§ 3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Veiadresse angitt av veinavn, adressenummer (husnummer) og ev. bokstav
b)Områdenavn (for eksempel navn på hyttefelt) og adressenummer (husnummer)
c)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og ev. festenummer og/eller undernummer.
§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av veiadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veier eller områder som utgjør en adresseparsell. Områdeadressering brukes i områder uten klart veisystem. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag til navn. Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten.

For nye bolig- og hyttefelt hvor veiadresser skal benyttes, bør adressering skje samtidig eller

snarest etter godkjenning av plan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk.

§ 5.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a)Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
b)Navnet må være unikt for kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
c)Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon og bør passe på stedet.
d)Navnene bør være varierte.
e)Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
f)Navnet bør være lett å skrive og uttale.
g)Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette.
h)Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldene regler for skrivemåten av stedsnavn.
§ 6.Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
a)Nummerering starter fra kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Ligger vegen ikke i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig startpunkt sett fra kommunesenteret.
b)Gjennomgående veger (riks- og fylkesveger) samt kommunale veger og lange bygdeveger nummereres etter avstandsprinsippet, det vil si nytt nummer for hver 10 m regnet fra vegens definerte startpunkt.
c)Adressenummer tildeles med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side regnet fra vegens definerte startpunkt.
§ 7.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av veiskilt og andre adressenavnskilt for kommunale og private veier. For riks- og fylkesveier har regionveikontoret dette ansvaret.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i veiadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og ev. nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i § 8.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i veiadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 mnd. etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.

§ 8.Skiltenes plassering, materiale og utforming
a)Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom/leilighet de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b)Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
c)Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
d)Eier/fester plikter å sørger for at nummerskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
e)Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid og holdbart. Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
f)Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
g)Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen.
§ 9.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.