Forskrift om adressetildeling og skilting, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-03-24-918
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse24.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort30.07.2015   kl. 15.15
Rettet09.03.2016, rettet henvisning i § 6 annet ledd.
KorttittelAdresseforskrift, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 24. mars 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, samt lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

§ 1.Formål og omfang

Formålet med forskriften er:

-å legge til rette for at ensartede og pålitelige adresser er tilgjengelige slik at det er lett å finne fram i Frosta kommune. Det kan være avgjørende for nødetater som politi, brann og helse samt viktig for tjenesteytende virksomheter inn mot boligmarkedet.
-sørge for mer effektiv og sikre lik behandling av adresseringen i kommunen.

Alle godkjente boenheter og fritidsboliger skal ha egen adresse. I tillegg skal som hovedregel næringsbygg og andre bruksenheter som det er nødvendig å finne fram få fastsatt adresse.

§ 2.Adressemyndighet

Rådmannen, eller de vedkommende bemyndiger, er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adressering og adresseforvaltning i kommunen etter reglene gitt i lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Ved innføring av vegadresser fastsetter adressemyndigheten adresseparseller og utarbeider kart som viser parsellene med start- og endepunkt og tildelte adressenummer etter reglene slik de fremstår i adresseveileder utarbeidet av Statens kartverk.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller. Ny adresseparsell bør etableres når den har minst 5 adresseobjekter eller når den er over 2 km lang.

Adressemyndigheten forvalter også kommunens ansvar etter matrikkelforskriftens § 54 (adressetilleggsnavn) og § 55 (matrikkeladresser).

§ 3.Navnemyndighet

Kommunestyret er kommunens navnemyndighet. Navnemyndigheten har ansvar for fastsetting av navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

En ad hoc komite nedsatt av kommunestyret har forslagsrett og innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Navnemyndigheten er ansvarlig for å gi uttalelser på kommunens vegne om skrivemåten på stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

Områdeadressering brukes i områder uten klart vegsystem.

Rådmannen, eller de vedkommende bemyndiger, forestår saksbehandling, ekspedering og sekretærfunksjonen fram til endelig godkjenning i kommunestyret.

Navnemyndigheten fastsetter navn og skrivemåte for de enkelte adresseparsellene og eventuelle tilleggsnavn.

For nye bolig- og hyttefelt der vegadresser skal benyttes bør adressenavn fastsettes samtidig med behandling av reguleringsplan.

Nye adressenavn legges ut på høring i 3 uker før navnemyndigheten gjør endelig vedtak. Alle uttalelser og navneforslag skal være skriftlige, begrunnede og signerte.

§ 4.Prinsipper for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn ved valg av adressenavn:

a)Adressenavnet bør om mulig bygge på lokal navnetradisjon og ha lokal tilknytning.
b)Adressenavn bør være lette å uttale og skrive.
c)Adressenavn må ikke kunne forveksles med andre adressenavn eller andre allment kjente navn i området.
d)Adressenavn må ikke være støtende eller komisk.
e)Navn på nålevende personer eller foretak skal ikke brukes som adressenavn.
f)Navn på veger skal skrives som veg og ikke som vei.
§ 5.Prinsipper for tildeling av adressenummer
a)Nummerering starter der adresseparsellen tar av fra overordna vei. Dersom parsellen har to eller flere tilknytningspunkt til overordna vei, starter nummereringen i den enden av veien som er nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensen.
b)Gjennomgående fylkesveger, kommunale veger og bygdeveger nummereres etter avstandsprinsippet, dvs. nytt nummer for hver 10 meter regnet fra vegens definerte startpunkt. I tettbebygde strøk benyttes fortløpende nummerering etter kantprinsippet.
c)Adressenummer tildeles som oddetall på høyre side og partall på venstre side av vegen regnet fra vegens definerte startpunkt.
§ 6.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av skilt langs kommunale og private veger. Statens Vegvesen er ansvarlig for skilting langs fylkesvegene.

Eier eller fester av eiendommen som får tildelt adressenummer har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt i henhold til bestemmelse gitt i § 7.

For eksisterende bygg/eiendommer skal adressenummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal adressenummerskilt være satt opp før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at overstående regler blir fulgt og eventuelt gi de nødvendige pålegg.

§ 7.Skiltplassering og utforming
a)Adressenummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til. Adressenummerskiltene skal være plassert slik at de er lett synlige fra den vegen de tilhører. De skal holdes rene og hele med tydelige tall og eventuell bokstav. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
b)Adressenummerskilt skal så vidt mulig plasseres i ca. 2,5 meters høyde godt synlig til høyre for inngangsdør.
c)Der hvor adressenummerskiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal skiltet settes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted og så vidt mulig til høyre for innkjørselen.
d)Hvor adressemyndigheten finner det påkrevet, kan eier/fester pålegges å sette opp suppleringsskilt/adressehenvisningsskilt ved hovedveg i tillegg til skiltet ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
e)Adressenummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt varig holdbart materiale.
f)Skiltene skal ha svarte tall og eventuelle bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
g)Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.
h)Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. Det skal ikke gis godkjenning av mange forskjellige typer skilt. I avgrensede geografiske tettsteder bør en skilttype foretrekkes.
§ 8.Klageadgang

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i medhold av matrikkellovens § 46.

§ 9.Kostnad ved endring av adresse

Kommunen bekoster nye adressenummerskilt til de som blir berørt når kommunen endrer tidligere tildelt adresse.

Tiltakshaver bekoster nye adresseskilt, adressenummerskilt og eventuelle henvisningsskilt ved andre tiltak som medfører omadressering.

§ 10.Ikrafttreden

Disse bestemmelsene trer i kraft fra den dato de er fastsatt av kommunestyret.