Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Øksnes kommune, Nordland

DatoFOR-2015-04-14-505
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21
Kunngjort21.05.2015   kl. 14.15
KorttittelAdresseforskrift, Øksnes

Hjemmel: Fastsatt av Øksnes kommunestyre 14. april 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21.

§ 1.Adresseringsområde

Øksnes kommune defineres som ett adresseringsområde.

§ 2.Adressemyndighet

Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommunen og skal adressere i henhold til Matrikkelloven og tilhørende forskrifter. Adressemyndigheten er også ansvarlig for saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av steds- og adressenavn etter reglene i lov om stadnamn.

Adressemyndigheten deler inn kommunens veinett i adresseparseller som saksforberedende arbeid for tildeling av offisiell adresse.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller og hvilke veier eller områder som utgjør en adresseparsell.

§ 3.Navnemyndighet

Kommunestyret er kommunens navnemyndighet. Navnemyndigheten har ansvaret for navnsetting og vedtak av skrivemåten for steds- og adressenavn etter reglene i «lov om stadnamn». Hovedutvalg Teknisk er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av steds- og adressenavn som kommunen ikke har vedtaksrett for.

§ 4.Prinsipp for valg av adressenavn

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

a)Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
b)Adressenavnet bør ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
c)Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
d)Navnet bør passe på stedet.
e)Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
f)Navnet på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på døde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette. Døde personer skal ha vært døde i minst 10 år før deres navn kan brukes til adressenavn.
g)Salgsfremmende navn som ikke har naturlig tilhørighet til området skal unngås.
§ 5.Skrivemåte

Når et navn skal ende på vei skal det skrives med i; -vei.

§ 6.Regler for tildeling av adressenummer

Startpunkt for nummertildeling av adresser til veg eller område med eget adressenavn, er normalt der veien eller adkomst til vegen tar av fra overordnet vei. Der en adresseparsell har to eller flere tilknytningspunkt til overordnet vei, skal utgangspunktet for nummereringen som hovedregel være det som ligger nærmest Myre sentrum regnet etter ferdselsåren.

Sideveier til overordnet vei bør gis eget adressenavn dersom sideveien er

a)Kortere enn 100 meter og fører til minst 10 adresseenheter.
b)Lengre enn 100 meter og fører til minst 5 adresseenheter.
c)Lengre enn 500 meter og fører til minst 2 adresseenheter.

Der adresseenheten mest tjenelig kan knyttes til et naturlig avgrenset område, bør området ha eget adressenavn dersom det i området er minst 10 adresseenheter.

Det skal benyttes avstandsprinsippet ved tildeling av adressering.

Nummereringen av adresseenhetene innenfor de spesifikke adresseparsellene skal gå mest mulig parallelt på hver side av veien.

Nummerering av adresseenhetene skal ellers være innenfor de standarder Kartverket har laget for området.

§ 7.Plassering av skilt, materialvalg og utføring/montering

Grunneiere eller festere som får tildelt adressenummer til bygg ut fra veiadresse, har plikt til å koste, sette opp og holde vedlike nummerskilt på eiendommen.

Adressenummerskilt skal settes opp så snart som råd, men senest tre måneder etter at nødvendig adressevedtak er fattet eller når berørte bygg og tiltak tas i bruk.

Nummerskilt og eventuelt tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg og inngang det hører til. Skiltet skal være lett synlig fra den veien det hører til, holdes reint og helt og ha tydelige tall og eventuelle bokstaver. Skiltet skal plasseres slik at det er lett synlig når det er mørkt.

Nummerskilt skal som hovedregel plasseres 2,5 meter over bakken og om mulig til høyre for inngangsdør og innkjørsler fra veg.

Der det vil være vanskelig å se nummerskiltet fra veg, skal nummerskilt settes opp i passende høyde på port, gjerde, stolpe eller annet egnet sted og i tillegg til høyre for inngang.

Dersom nummerskiltet vender mot annen veg enn den adressen er knyttet til, skal det under nummerskiltet monteres skilt som viser hvilken vei bygningen er adressert til.

Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og tilvisningsskilt er godt synlige og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt og lignende.

Nummerskilt og tilleggsskilt skal ha svarte tall og bokstaver på hvit reflekterende bakgrunn. Minimum teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.

§ 8.Forskriften er gjort gjeldende

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2015.