Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2015-09-03-1198
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21
Kunngjort22.10.2015   kl. 14.00
KorttittelAdresseforskrift for Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 3. september 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21.

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet med ansvar for adresseforvaltningen i kommunen. Dette omfatter a) forberedende arbeid for navnsetting av adresseparseller (veger), adresseområder og stedsnavn i alminnelighet og b) tildeling av adresse. Adressemyndigheten skal arbeide i henhold til matrikkelloven og stedsnavnloven med forskrifter og veiledere.

I kraft 1 des 2015.

§ 2.Navnemyndighet

Teknisk- og miljøutvalget er kommunens navnemyndighet som gjør vedtak om adresse- og stedsnavn etter reglene i stedsnavnloven og matrikkelloven. I tilfeller der kommunen ikke er vedtaksmyndighet er det navnemyndigheten som uttaler seg på vegne av kommunen.

Kommunestyret kan oppnevne en egen navnekomité som innstiller overfor navnemyndigheten. Navnekomiteen skal ha god historisk og navnefaglig kompetanse. Rådmannen er navnekomiteens sekretariat.

I kraft 1 des 2015.

§ 3.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Adresse skal tildeles alle bygninger som brukes eller planlegges brukt til bolig, fritidsbolig, næring samt offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adresser kan være vegadresse eller områdeadresse.

Adressemyndigheten avgjør hvilke veger eller områder som utgjør en adresseparsell. Områdeadresser kan brukes i områder uten et klart vegsystem. Adressemyndigheten skal utarbeide kart som viser kommunens inndeling i adresseparseller med start- og endepunkt og områdeavgrensing.

Adressemyndigheten avgjør når det er behov for nye adresseparseller. Ny adresseparsell bør etableres når et område har minst 5 adresseobjekt eller når den bebygde strekningen er over 2 km.

Navnemyndigheten vedtar navn og skrivemåte for adresseparsellene etter at stedsnavntjenesten og Kartverket har uttalt seg. Saksbehandlingen skal være slik at offentligheten har anledning til å komme med navneforslag og til å uttale seg til de forslag som fremmes for vedtak. En uttalelse skal ha en avsender og bør være skriftlig og begrunnet.

Adressemyndigheten tildeler adresse i henhold til vedtatt adressenavn.

I kraft 1 des 2015.

§ 4.Regler for valg av adressenavn

Navnemyndigheten skal legge følgende til grunn ved valg av adressenavn:

a)Adressenavn skal passe inn i et overordnet system for adressering som gir sikker og enkel tilgang til adresseobjektet.
b)Adressenavn kan gjenspeile lokale stedsnavn eller tradisjoner og navn på personer eller virksomheter. Nålevende personers navn kan ikke brukes som adressenavn.
c)Adressenavn skal ikke kunne forveksles, og de skal være lette å uttale og skrive.
d)Adressenavn skal ikke kunne tolkes støtende.
e)I adressenavn brukes skrivemåtene vei/veien og gate/gata.
f)Adressetilleggsnavn kan tildeles i henhold til matrikkelforskriften.

I kraft 1 des 2015.

§ 5.Regler for tildeling av adressenummer

Nummereringen skal normalt starte ved eller nærmest hovedferdselsåren, for eksempel en riks- eller fylkesveg. Også for en atkomstveg med to eller flere kryss med en samleveg skal nummereringen starte nærmest hovedferdselsåren.

Vegadresser skal nummereres etter kantprinsippet med ledige nummer for framtidig bebyggelse. Ved områdeadressering av fritidsbebyggelse kan avstandsprinsippet brukes med nytt nummer hver 10. meter regnet fra områdets definerte startpunkt.

Kantnummereringen gjøres med oddetall til høyre og partall til venstre sett fra startpunktet.

I kraft 1 des 2015.

§ 6.Skilting

Kommunen har ansvar for å sette opp og vedlikeholde adressenavnskilt for alle kommunale og private veger der Statens vegvesen ikke har skiltansvar.

Eier eller fester av eiendom som får tildelt adressenummer, har plikt til å sette opp og vedlikeholde riktig adressenummerskilt. Ødelagte skilt skal erstattes.

Ved omadressering før 25 år har gått skal kommunen bekoste nye adressenummerskilt som overleveres eier for montering.

Nybygg skal ha adressenummerskilt seinest når bygget tas i bruk. For adresseobjekt som tildeles adressenummer i ettertid, skal adressenummerskiltet være satt opp før 6 måneder er gått siden den aktuelle eier eller fester ble underrettet om adressetildelinga, eventuelt 6 måneder etter at en klagesak er avsluttet.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at reglene her overholdes. Kommunestyret har hjemmel i matrikkellovens § 48 til å vedta straffegebyr når vedtak ikke iverksettes.

I kraft 1 des 2015.

§ 7.Utforming og plassering av skilt

Adressenavnskilt skal plasseres ved begynnelsen av adresseparsellen og andre steder på parsellen slik at beboere og besøkende er godt opplyst om adressenavnet. Skiltet kan plasseres på bygninger når eieren samtykker til det. Skilt skal være lesbare om vinteren og bør være lesbare i mørke. Når adressemyndigheten finner det nødvendig skal det monteres henvisningsskilt ved hovedveg.

Adressenummerskilt med eventuelt tilleggsskilt skal være lesbare fra den vegen adressen tilhører og bør være lesbare i mørke. Skiltet skal plasseres slik at det ikke kan oppstå forveksling eller tvil om adressens tilhørighet.

Adressenummerskilt skal som hovedregel være montert 2,5 m over bakken og til høyre for inngangsdøren eller atkomstvegen, eller på det hushjørnet som må passeres for å finne inngangsdøren.

Alle skilt skal samsvare med skiltveilederen fra Kartverket. Alle skilt skal være av erosjonsfritt materiale med svarte tall og bokstaver på hvitaktig reflekterende bunn.

I kraft 1 des 2015.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. desember 2015.