Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-05-11-642
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse16.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§59, LOV-2005-06-17-101-§21, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelAdresseforskrift, Agdenes

Hjemmel: Fastsatt av Agdenes kommunestyre 11. mai 2016 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova).

§ 1.Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten er ansvarlig for adressering og adresseforvaltning i kommunen, og skal tildele adresser i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter.

Adressemyndigheten kan innta adressetilleggsnavn i adressen etter krav fra hjemmelshaver dersom eiendommen er eller har vært en landbrukseiendom med et bruksnavn som er vernet av stadnamnlova og er registrert i Sentralt stedsnavnregister. Slike adressetilleggsnavn skal legges fram for den regionale stedsnavntjenesten til uttalelse, jf. stadnamnlova § 6.

§ 2.Navnemyndighet

Formannskapet er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og å gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova).

Kommunestyret kan oppnevne en lokal navnekomite som skal fungere som arbeidsutvalg og rådgiver for rådmannen. Navnekomiteen skal ha minst tre medlemmer med vara og følge kommunal valgperiode.

Rådmannen foretar nødvendig saksbehandling og fremmer forslag til adressenavn.

§ 3.Definisjoner
3.1 Med offisiell adresse menes:
-Veiadresse - angitt med adressenavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav. Eventuelt også bruksenhetsnummer og eventuelt adressetilleggsnavn.
-Områdeadresse - angitt med områdenavn (for eksempel navn på hyttefelt) og adressenummer (husnummer).
-Matrikkeladresse - angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer. Det kan også benyttes undernummer. Eventuelt også adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn.
3.2 Med adressenavn menes både veinavn og områdenavn.
§ 4.Nærmere om arbeidet til adressemyndighet og navnemyndighet
4.1 Ved innføring av veiadresser eller områdeadresser fastsetter adressemyndigheten adresseparseller og lager kart som viser parsellene med start- og endepunkt.

Adressemyndigheten tildeler adressenummer (husnummer) etter regler gitt i adresseveileder tilpasset regelverket i matrikkelloven, matrikkelforskriften og merknadene til denne utarbeidet av Statens kartverk.

4.2 Navnemyndigheten fastsetter navn og skrivemåte for de enkelte adresseparsellene. Aktuelle lag, foreninger og enkeltpersoner i kommunen gis anledning til å komme med forslag til navn på de aktuelle adresseparsellene.
4.3 For nye områder/byggefelt der veiadresser skal benyttes, bør adressenavn fastsettes samtidig med behandling av reguleringsplan.
§ 5.Retningslinjer for valg og skrivemåte for adressenavn
5.1 Adressenavn skal ikke kunne bli forvekslet med andre eksisterende adressenavn eller allment kjente stedsnavn i adresseområdet. Navnene bør være lette å oppfatte, skrive og uttale.
5.2 Adressenavn bør ha lokal tilknytning på stedet og om mulig bygge på lokal navnetradisjon.
5.3 Skrivemåten skal være i samsvar med det lokale målføret. Formen «vei» skal alltid brukes for adressenavn. Skrivemåte blir fastsatt etter reglene i stadnamnlova. Før kommunen gjør vedtak om adressenavn, skal saken gjøres kjent for de som har rett til å uttale seg ved offentlig høring. Deretter skal navneforslaget legges frem for den regionale stedsnavntjenesten til uttalelse, jf. stadnamnlova § 6 første ledd.
5.4 Adressenavn som brukes i nabokommunene bør unngås dersom det ikke skal opprettes felles adresseparseller.
5.5 For adresseparseller som krysser kommunegrensen kan det gjøres unntak fra 5.2 og 5.3.
5.6 Vedtatte navn blir matrikkelført, lagt inn i Veidatabasen og rapportert til Sentralt stedsnavnregister.
§ 6.Utforming av adresseparseller
6.1 Adressemyndigheten utarbeider adresseparseller med det mål å gjøre det enkelt for alle å finne frem. Navnemyndigheten skal ikke gjøre endringer på avgrensingen av adresseparsellene, men finne gode navn til disse.
6.2 Sideveier til overordna vei bør være egen adresseparsell og få eget adressenavn dersom sideveien er:
-Kortere enn 200 meter og fører til minst 10 adresseenheter, eller
-Lengre enn 200 meter og fører til minst 5 adresseenheter.
6.3 Adressemyndigheten kan gjøre unntak fra grensene som er satt i punkt 6.2 for å gjøre det lettere å finne fram, og/eller for å unngå større endringer i det etablerte adressesystemet.
6.4 Områdeadressering kan benyttes der det finnes mange adresseenheter uten vei. Dette er tilfelle i mange av kommunens hytteområder. Der adresseenheter naturlig hører til et avgrensa område, bør området ha eget adressenavn dersom det i området er minst 20 adresseenheter.
6.5 For veistrekninger som krysser kommunegrensen skal det vurderes om det er hensiktsmessig å opprette felles adresseparseller.
§ 7.Tildeling av adressenummer
7.1 Nummerering starter der adresseparsellen tar av fra overordna vei. Dersom parsellen har to eller flere tilknytningspunkt til overordna vei, starter nummereringen i den enden av veien som er nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensen.
7.2 Når adresseparseller krysser kommunegrensen skal kommunene i felleskap avgjøre i hvilken ende nummereringen starter.
7.3 Kantprinsippet skal benyttes i tildeling av adressenummer i områder med tettbebyggelse. Adresseverdige bygg langs høyre veikant tildeles oddetall og adresseverdige bygg langs venstre veikant tildeles partall. Nummereringen langs sidene til en vei bør gå mest mulig parallelt. Det bør reserveres ledige adressenummer i tilfelle utbygging.
7.4 Avstandsprinsippet skal benyttes i områder med spredt bebyggelse, der avstanden mellom de fleste adresseenheter er større enn 50 meter. Adresseverdige bygg langs høyre veikant tildeles oddetall og adresseverdige bygg langs venstre veikant tildeles partall. Adressenummer fra startpunktet til parsellen blir regnet i 10-meter, slik at en adresseenhet med avkjørsel som ligger 400 meter fra der parsellen starter får tildelt adressenummer 40.
7.5 Ved bruk av områdeadressering skal nummerering knyttes til en sti eller vanlig atkomst til de enkelte enheter dersom dette er mulig.
7.6 Adressemyndigheten avgjør hvilket prinsipp som skal benyttes for nye adresseparseller.
7.7 Adressemyndigheten kan om nødvendig omadressere eksisterende parseller.
§ 8.Skilting
8.1 Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressenavnskilt langs kommunale og private veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.
8.2 I henhold til matrikkelforskriften § 57 er Statens vegvesen ansvarlig for skilting langs fylkesveier.
8.3 Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt på bygning. Er det langt fra avkjørsel til huset, må det være et eget skilt ved veien.
8.4 For eksisterende bygg som får tildelt adressenummer, skal nummerskilt være oppsatt innen 6 måneder etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget blir tatt i bruk.
8.5 Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til, og skal alltid være plassert slik at de er lett synlige fra veien. Skiltene skal holdes rene og med tydelige tall og eventuell bokstav. Adressemyndigheten kan bestemme utforming av husnummerskilt.
8.6 Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og eventuelt gi de nødvendige pålegg.
§ 9.Klagerett
9.1 Når det gjelder klagerett over tildeling av offisiell adresse, så vises det til matrikkelforskriftens § 22.
9.2 Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 10.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.