Delegering av myndighet om leger med utenlandsk eksamen, Svalbard.

DatoFOR-1957-06-07-3391
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.02.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering om leger med utenl. eksamen, Svalbard

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 7. juni 1957 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Sosialdepartementet. 

Sosialdepartementet bemyndiges til i henhold til § 1 i forskrifter om lege- og sunnhetsforholdene på Svalbard fastsatt ved kgl.res. av 15. juni 1928, å gi leger med utenlandsk medisinsk eksamen bevilling til å utøve legevirksomhet på Svalbard.