Delegering av myndighet til skattedirektøren etter lov om betaling og innkreving av skatt § 56.

DatoFOR-1958-03-13-1
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse13.03.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-2-§56
Kunngjort
KorttittelDelegering etter skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 1958 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56. 

Med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56 gir Finansdepartementet med virkning fra 1. juli 1958 skattedirektøren fullmakt til å utøve den myndighet som loven har tillagt departementet.

Unntatt fra denne fullmakt er:

1.saker om ettergivelse og nedsettelse av skatt etter bestemmelsene i lovens kap. VII.
2.inntil videre saker angående:
a.sikringstrekk for fiske og fangst
b.begjæring om påtale og straff etter lovens kap. X.

Konkursbegjæringer og føring av rettssaker hvori staten er part vil Finansdepartementet fortsatt ta seg av.

Departementet overfører videre til skattedirektøren de fullmakter som en har gitt Direktoratet for skatt av årets inntekt med hjemmel i Kronprinsreg.res. av 8. juni 1956, Kronprinsreg.res. av 29. juni 1956, Kronprinsreg.res. av 5. oktober 1956, Kronprinsreg.res. av 7. oktober 1956 og Kronprinsreg.res. av 12. april 1956 samt kgl.res. av 28. februar 1958.

- - -.