Forskrift om ikrafttredelse av banklovgivningen. Delegasjon.

DatoFOR-1961-09-22-8559
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1961 s 785
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§60, LOV-1961-05-24-2-§44.
Kunngjort
KorttittelDelegering etter banklovgivningen

Kapitteloversikt:

I

1.
A.Lov om sparebanker av 24. mai 1961 trer i kraft den 1. januar 1962.
B.Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 trer i kraft den 1. januar 1962.
C.Lov nr. 9 av 16. juni 1961 om endringer i skattelov for landet av 18. august 1911 trer i kraft 1. januar 1962.
D.Lov nr. 10 av 16. juni 1961 om endringer i skattelov for byene av 18. august 1911 trer i kraft 1. januar 1962.
2.
A.Finans- og tolldepartementet får fullmakt til å avgjøre følgende saker vedkommende lov om sparebanker av 24. mai 1961:
a)Spørsmål om samtykke til at en sparebank stiftes med et grunnfond mindre enn femti tusen kroner - lovens § 2, første ledd.
b)Godkjennelse av vedtekter - lovens § 3, første og annet ledd.
c)Spørsmål om samtykke til at en sparebank kan utøve bankvirksomhet ved avdeling eller filial utenfor den kommune hvor banken har sitt sete - lovens § 3, siste ledd.
d)Godkjennelse av vedtektsendringer - loven § 5.
e)Spørsmål om samtykke til at andre enn norske statsborgere som bor i Norge kan velges til medlemmer av forstanderskap og styre - loven § 7, annet ledd.
f)Å gi nærmere bestemmelser om anvendelsen av reglene i lovens § 25 i forhold til to eller flere selskaper, av hvilke det ene har en bestemmende innflytelse over det eller de andre, for det tilsvarende forhold mellom en fysisk person og et uansvarlig selskap, og for forholdet mellom et selskap og dettes personlig ansvarlige medlemmer - lovens § 25, fjerde ledd.
g)Spørsmål om samtykke til at en sparebank skal avvikle sin virksomhet, eller at den skal sluttes sammen med eller overdras til en annen bank - lovens § 38, første ledd (jfr. § 5).
h)Spørsmål om å godkjenne fordelingen av overskuddet når en sparebank avvikler sin virksomhet - lovens § 38, tredje ledd.
i)Spørsmål om å sette en sparebank under offentlig administrasjon - lovens § 44, første ledd.
j)Spørsmål om å sette en sparebank som er under offentlig administrasjon, i fri virksomhet - lovens § 44, første ledd.
k)Spørsmål om krav uten fortrinnsrett som ikke er sikret ved pant eller annen sikkerhetsrett, skal settes ned i den utstrekning det antas ikke å være dekning for dem, og fastsette terminer for utbetaling av tilgodehavender - lovens § 44, annet ledd.
l)Å gi nærmere regler for gjennomføring av sammenslutning eller overdragelse av en sparebank som er under offentlig administrasjon - lovens § 45, annet ledds første pkt.
B.Finans- og tolldepartementet får fullmakt til å avgjøre følgende saker vedkommende lov om forretningsbanker av 24. mai 1961:
a)Godkjennelse av vedtekter og vedtektsendringer - lovens § 4, siste ledd.
b)Spørsmål om forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen - lovens § 5, annet ledd.
c)Spørsmål om anskaffelse av kapital mot lånebevis som skal stå tilbake for bankens vanlige skyldnader - lovens § 5, tredje ledd.
d)Spørsmål om unntak fra bestemmelsen om at aksjene skal være like store og ikke lyde på beløp under ett hundre kroner - lovens § 6, første ledd.
e)Å gi nærmere bestemmelse om hvilke aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar som skal regnes som norske statsborgere - lovens § 7, første ledds siste punktum.
f)Spørsmål om samtykke til at andre enn norske statsborgere kan eie aksjer for tilsammen opp til en fjerdepart av aksjekapitalen - lovens § 7, siste ledd.
g)Spørsmål om samtykke til at en forretningsbank kan utøve bankvirksomhet ved avdeling eller filial utenfor den kommune hvor banken har sitt sete - lovens § 8, første ledds siste punktum.
h)Spørsmål om dispensasjon fra bestemmelsen om at styremedlemmer må være norske statsborgere og bo her i riket - lovens § 9, første ledd.
i)Spørsmål om samtykke til at andre enn norske statsborgere som bor her i riket kan velges til medlemmer eller varamenn til representantskapet - lovens § 11, første ledd.
j)Spørsmål om samtykke til at en bank, som har fått eller akter å ta opp lån mot lånebevis, som skal stå tilbake for bankens alminnelige skyldnader, helt eller delvis ikke skal medta denne lånekapital ved beregningen av bankens skyldnader etter lovens § 21, første ledd, samt spørsmål om samtykke til at slike lån helt eller delvis skal sidestilles med aksjekapitalen ved bruk av reglene i samme paragraf - lovens § 21, siste ledd.
k)Gi særlige bestemmelser om anvendelsen av reglene i lovens § 23 i forhold til to eller flere selskaper, av hvilke det ene har en bestemmende innflytelse over det eller de andre, for det tilsvarende forhold mellom en fysisk person og et uansvarlig selskap, og for forholdet mellom et selskap og dettes personlige medlemmer - lovens § 23, sjette ledd.
l)Spørsmål om samtykke til at en bank, som har fått eller akter å ta opp lån mot lånebevis, som skal stå tilbake for bankens alminnelige skyldnader, helt eller delvis skal kunne likestille slike lån med aksjekapitalen ved bruken av reglene i § 23 - lovens § 23, siste ledd.
m)Spørsmål om samtykke til at en forretningsbank skal sluttes sammen med eller overdras til annen eller andre banker - lovens § 31.
n)Spørsmål om å sette en forretningsbank under offentlig administrasjon - lovens § 36, annet ledd.
o)Spørsmål om å sette en forretningsbank, som er under offentlig administrasjon, i fri virksomhet - lovens § 39, første ledd.
p)Spørsmål om krav uten fortrinnsrett som ikke er sikret ved pant eller annen sikkerhetsrett, skal settes ned i den utstrekning det antas ikke å være dekning for dem, og fastsette terminer for utbetaling av slike tilgodehavender - lovens § 39, annet ledd.