Vedtak om bemyndigelse for Sjøfartsdirektoratet til å gi forskrifter i.h.t. §§ 36 - 38 i lov om statskontroll med skips sjødyktighet.

DatoFOR-1962-10-12-5
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1962 s 744
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§36, LOV-1903-06-09-7-§37, LOV-1903-06-09-7-§38
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjødygtighedsloven

Fastsatt ved kgl.res. 12. oktober 1962 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 36, § 37 og § 38. Fremmet av Handelsdepartementet. 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges til i medhold av § 41 i lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. av 9. juni 1903 nr. 7

1.å utferdige nærmere forskrifter angående den i §§ 36 - 38 i samme lov anordnede besiktelse og angående de fordringer som derunder skal stilles til fartøyet og dets enkelte deler, og til
2.å foreta endringer i forskrifter som tidligere er utferdiget i medhold av § 41 i nevnte lov.