Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon

DatoFOR-1963-01-25-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1963 s 148, II 1963 s 29
Ikrafttredelse01.04.1963
Sist endretFOR-1999-12-10-1269 fra 01.01.2000
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om ikrafttredelse av våpenloven

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 19 jan 1985 nr. 31, 10 jan 1986 nr. 16, 10 des 1999 nr. 1269.

I.

Lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. trer i kraft 1. april 1963.

II.

Fra samme tid bestemmes i medhold av nevnte lov:

1.Tillatelse til å erverve eller innføre revolver eller pistol eller deler av eller ammunisjon til slike våpen gis ikke til personer under 21 år (lovens § 7, fjerde ledd, § 13, første ledd og § 24, annet ledd).

Justisdepartementet bemyndiges til å fastsette regler for utlån av revolver og pistol (lovens § 11 første ledd). (Endret ved kgl.res. av 14. mars 1980.)

2.Justisdepartementet gis fullmakt til å bestemme at andre arter særlig farlige skytevåpen og deler av og ammunisjon til slike våpen ikke skal kunne erverves eller innføres av personer under 18 år (lovens § 7, fjerde ledd, § 13, første ledd og § 24, annet ledd).
3.Justisdepartementet bemyndiges til å gi bestemmelser om:
a)Skytterorganisasjoners erverv av skytevåpen og våpendeler og formidling av kjøp av ammunisjon for sine medlemmer (lovens § 7, siste ledd og § 13, siste ledd).
b)Andre juridiske personers erverv av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (lovens § 7, siste ledd og § 13, første ledd).
c)Transport av skytevåpen og våpendeler (lovens § 11, siste ledds første punktum).
d)Behandling og bruk av skytevåpen og våpendeler som tilvirker, forhandler eller reparatør innehar i forbindelse med sin virksomhet, eller som bedrifter, skytterorganisasjoner og andre juridiske personer har for utlån til sitt personale eller sine medlemmer (lovens § 11, siste ledds siste punktum).
4.Justisdepartementet gis fullmakt til ellers helt eller delvis å gjøre unntak fra loven eller enkelte av dens bestemmelser for andre arter skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon enn de som er nevnt i lovens § 5 (lovens § 6). Handelsdepartementet gis likevel slik fullmakt for så vidt angår ervervsmessig utførsel.
5.(Opphevet 18.03.1977).
6.Justisdepartementet gis myndighet til å bestemme:
a)Hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves for å få drive handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon eller for å være daglig leder av slik virksomhet (lovens § 17, siste ledd).
b)Hvilke krav som skal stilles til innredning og utstyr i forretnings- og lagerlokaler hos dem som vil drive handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon (lovens § 17, siste ledd).
7.Justisdepartementet gis fullmakt til å bestemme at skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i lovens § 5 helt eller delvis skal være undergitt bestemmelsene i lovens kapittel V (lovens § 22).
8.Handelsdepartementet avgjør søknader om tillatelse til ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. Søknader om tillatelse til innførsel eller utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon avgjøres av Justisdepartementet eller den det bemyndiger (lovens § 23).
9.Justisdepartementet bemyndiges til å gi særlige bestemmelser om inn- og utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i lovens § 25.
10.Handelsdepartementet gis fullmakt til å bestemme at ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i lovens § 5 helt eller delvis skal være undergitt bestemmelsene i lovens kapittel VI (lovens § 26).
11.Justisdepartementet gis fullmakt til å bestemme at innførsel eller ikke-ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i lovens § 5 helt eller delvis skal være undergitt bestemmelsene i lovens kapittel VI (lovens § 26).
12.Justisdepartementet bemyndiges til å gi bestemmelser om kvalitetskontroll av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon og til å bestemme at skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som nevnt i lovens § 5 også skal ære underlagt slik kontroll (lovens § 27).
13.Justisdepartementet gis fullmakt til å fastsette regler for kontroll med og godkjenning av skytebaner som ikke eies av Forsvaret eller utelukkende skal disponeres av dette og om hvorledes slik skytebane skal anlegges og utstyres (lovens § 28).
14.Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).
15.Justisdepartementet gis fullmakt til å bestemme at andre våpen e.l., som ikke faller inn under lovens § 1, ikke skal kunne overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).
16.Handelsdepartementet bemyndiges til å gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, og Justisdepartementet gis fullmakt til ellers å gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av reglene i våpenloven av 9. juni 1961 (lovens § 31, første ledd).
17.I gebyr til statskassen betales (lovens § 31, annet ledd):
a)15 ganger rettsgebyret for bevilling etter lovens § 16, til å drive handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.
b)1 prosent av verdien - dog minst kr 125 og maksimum seks ganger rettsgebyret for tillatelse etter lovens § 23 til ervervsmessig inn- og utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.
c)1 prosent av verdien - dog minst kr 125 og maksimum tre ganger rettsgebyret for tillatelse etter lovens § 23 til ikke-ervervsmessig inn- og utførsel av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.
d)ett rettsgebyr for tillatelse til erverv av skytevåpen (unntatt luft- og fjærvåpen), når vedkommende ikke innehar gyldig våpenkort for skytevåpen eller bare innehar våpenkort for luft- og fjærvåpen, deretter et halvt rettsgebyr pr. søknad.
e)et kvart rettsgebyr pr. søknad for tillatelse til erverv av luft- og fjærvåpen samt for søknad om våpendeler til alle typer registreringspliktige skytevåpen.

Nevnte gebyrer kan i særlige tilfeller nedsettes eller frafalles. Nærmere bestemmelser om dette gis av Utenriksdepartementet for så vidt gjelder ervervsmessig utførsel og ellers av Justisdepartementet.

18.Justisdepartementet gis fullmakt til å gi bestemmelser om at eier eller innehaver skal betale utgiftene med å få skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon tilintetgjort eller gjort ubrukbare (lovens § 31, tredje ledd).
19.Skytevåpen. våpendeler eller ammunisjon kan sendes fra Norge til Svalbard eller omvendt uten tillatelse som nevnt i lovens § 23 (lovens § 32, annet ledd).
20.Justisdepartementet gis fullmakt til å gi overgangsbestemmelser som nevnt i lovens § 36, tredje ledd.
0Endret ved forskrift 10 des 1999 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2000).

III

Fra 1. april 1963 trer de bestemmelser som er gitt i medhold av de lover som da oppheves ut av kraft (lovens § 36, annet ledd).