Vedtak om bemyndigelse for Sjøfartsdirektoratet til å utferdige forskrifter i medhold av Sjødygtighedsloven m.v.

DatoFOR-1963-04-05-9
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1963 s 381
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjødygtighedsloven

Fastsatt ved kgl.res. 5. april 1963. Fremmet av Handelsdepartementet. 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges til:

I.å utferdige forskrifter og treffe bestemmelser i medhold av:
1.lov om sjøfarten av 20. juli 1893 § 26 tredje ledd og § 35,
2.lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. av 9. juni 1903 nr. 7 (med senere endringer) § 1 tredje ledd, § 35 4. punkt, § 42 annet og tredje ledd, § 46, § 47 første ledd, § 48 annet ledd, § 50, § 52, § 55 punkt 1, 2, 5, 7 og 10, § 59, § 66, § 68 fjerde ledd, § 69, § 72 annet ledd, § 93 annet ledd 1. punktum, § 94 første og femte ledd, § 96 annet og tredje ledd, § 97 (jfr. § 105) og § 100,
3.lov om foranstaltninger til betryggelse av skips navigering av 21. august 1914 § 1, § 2 og § 3,
4.lov om offentlig tilsyn med overvintringstokt til de arktiske egne av 6. august 1915 § 1 annet ledd, § 2 og § 3,
5.lov om tiltak mot oljeforurensning av sjøen av 9. desember 1955 § 1 og § 2.
II.i den utstrekning det finner det påkrevd å bemyndige Skipskontrollens distriktskontorer eller andre institusjoner til å treffe bestemmelser om godkjennelse, anskaffelse og anbringelse av utstyr m.v. og om andre tiltak nødvendige for skips eller ombordværendes sikkerhet.