Forskrift om bemyndigelser til Fiskeridepartementet.

DatoFOR-1964-01-17-9176
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1964 s 206
Ikrafttredelse17.01.1964
Sist endretFOR-1979-01-12
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§55, LOV-1955-06-17
Kunngjort
KorttittelForskrift om bemyndigelser til Fiskeridep.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1964.

I.

Fiskeridepartementet bemyndiges til å:

1.Gi løyve til å kjøpe og drive farkost etter § 2, annet ledd i mellombels lov av 29. juni 1956 om eiendomsretten til fiske- og fangstfarkoster.
2.(Opphevet ved kgl.res. av 25. juni 1971.)
3.Treffe de bestemmelser som Kongen kan fastsette i henhold til lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene §§ 1, 18, 21, 26, 31, 35, 37, 39, 57, 60, 68, 69, 72 og 75 og endre bestemmelser fastsatt av Kongen.
4.Treffe de bestemmelser som Kongen kan fastsette i henhold til lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene §§ 1, 4, 6, 19, 20, 53 og 58 og endre bestemmelser fastsatt av Kongen.

II.

Denne resolusjon trer i kraft straks.