Forskrift om ikrafttredelse av lov om skogproduksjon og skogvern. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1965-06-25-3368
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1965 s 1213
Ikrafttredelse01.09.1985, 01.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-05-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter skogloven

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 1965. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

1. Kapittel VIII i lov om skogproduksjon og skogvern av 21. mai 1965 trer i kraft 1. september 1965.
2. Lovens øvrige kapitler trer i kraft fra 1. januar 1966.
3. Valg, ansettelser og oppnevninger i medhold av lovens §§ 5, 6, 8, 9 og 10 kan finne sted før loven trer i kraft.
4. Den fullmakt som i loven er tillagt departementet, legges til Landbruksdepartementet.
5. I medhold av § 19 i lov av 9. juni 1939 om husbruksskog, jfr. § 57, punkt 4 i lov om skogproduksjon og skogvern, bestemmes at husbruksskog ikke kan opprettes etter 1. januar 1966.