Delegering av myndighet for Justisdepartementet til å bestemme hvem som skal utføre undersøkelser iht. straffeprosesslovens § 264 annet ledd og organisere det tilsyn som er omhandlet i straffeloven § 52 nr. 7, annet ledd.

DatoFOR-1965-12-10-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§52, LOV-1902-05-22-10-§53, LOV-1887-07-01-5-§264, jf LOV-1981-05-22-25-§161
Kunngjort
KorttittelDel. til JD om personundersøkelse og tilsyn

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1965. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Justisdepartementet bemyndiges til å bestemme

1.hvem som skal utføre de undersøkelser om siktedes personlige og sosiale forhold som er omhandlet i straffeprosesslovens § 264, annet ledd [se nå § 161], og hvordan undersøkelsene skal utføres, og
2.hvordan tilsyn, som omhandlet i straffelovens § 52, nr. 7, annet ledd [se nå § 53 nr. 6], skal organiseres, og hvilke nærmere regler som skal gjelde for tilsynet.