Res. om ikraftsetting av lov av 19. mars 1965 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og om myndighet for Justisdepartementet til å avgjøre saker etter loven m.v. 

DatoFOR-1966-06-03-5
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1966 s 649, II 1966 s 237
Ikrafttredelse01.08.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-03-19-3-§2, LOV-1965-03-19-3-§20, LOV-1965-03-19-3-§22, LOV-1965-03-19-3-§25
Kunngjort
Rettet25.10.2006 (tittel jf. I 1966 649)
KorttittelIkrafttr. av lov om fritaking. Deleg.

1. Lov av 19. mars 1965 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner trer i kraft fra 1. august 1966.
2. Justisdepartementet gis myndighet til å avgjøre saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, og til å forestå administrasjonen av tjenesten for tjenestepliktige etter nevnte lov av 19. mars 1965, samt til å fastsette nærmere regler og bestemmelser i medhold av lovens § 10 tredje ledd, § 12 første ledd, § 13 tredje ledd, § 14 første ledd, § 15 første og annet ledd, § 17, § 20 fjerde ledd og § 22 fjerde ledd.
3. Det fastsettes regler om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965, i samsvar med et fremlagt utkast.
4. Det fastsettes bestemmelser om tjenestetid for personer som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965, i samsvar med et fremlagt utkast.

Utkastet lyder:

...