Res. om ikrafttreden av visse paragrafer i Vegtrafikkloven, om bemynd. for Samferdselsdepartementet til å treffe nærmere bestem. iht. loven og om bestem. om endringer i trafikkreglene

DatoFOR-1967-03-17-3462
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1976-04-23
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4
Kunngjort
KorttittelRes. om ikraftsettelse av vegtrafikkloven. Deleg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 1967. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 23 april 1976.

I.

Vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 §§ 1-5, 7-30, 31 annet og tredje ledd, §§ 32-42 og 44 trer i kraft 23. april 1967 (lovens § 44).

II.

Samferdselsdepartementet bemyndiges til å treffe nærmere bestemmelser i henhold til loven overensstemmende med et vedlagt utkast:

1. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for annet område enn nevnt i dens § 1, eller at den helt eller delvis ikke skal gjelde for slikt område. (Lovens § 1).
2. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å fastsette de endringer som er nødvendig av hensyn til de stedlige forhold for Svalbard og Jan Mayen. (Lovens § 1).
3. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å bestemme at også annen innretning enn definert i lovens § 2 skal anses som kjøretøy etter loven. (Lovens § 2).
4. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å gi regler om avgift for parkering av kjøretøy på offentlig veg og forbud mot slik parkering uten at avgift blir betalt på forhånd. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å fastsette tilleggsavgift og frist for betaling av tilleggsavgift. (Lovens § 8 annet ledd og § 38 første ledd).
5. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å gi nærmere regler om klagemyndighet ved påklaging av forvaltningsmessige vedtak i henhold til loven og om behandlingen av saker om klager. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å bestemme at visse vedtak ikke skal kunne omgjøres eller påklages. (Lovens § 39).
6. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å gjøre unntak fra bestemmelser i eller gitt med hjemmel i loven for Forsvarets og Sivilforsvarets kjøretøyer og bruken av disse kjøretøyer. (Lovens § 42).
7. Samferdselsdepartementet gis myndighet til å gi overgangsregler og forskrifter ellers til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne lov. (Lovens § 43).