Ikraftsetting av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, om delegasjon av myndighet, administrasjon av loven og kompetanse til å gi forskrifter.

DatoFOR-1969-10-10-4361
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1969 1248
Ikrafttredelse01.01.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-13-25-§14, LOV-1969-06-13-25-§18, LOV-1969-06-13-25-§19, LOV-1969-06-13-25-§20
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter lov om trudomssamfunn og ymist anna

Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 1969 med hjemmel i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 14 annet ledd, § 18, § 19 tredje ledd og § 20. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1. Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna settes i verk 1. januar 1970.
2. Kongens myndighet etter § 18 og § 20 delegeres til Justisdepartementet.
3. Administrasjonen av loven legges til Justisdepartementet,1 bortsett fra administrasjonen av tilskuddsordningen for religionsundervisning i registrert trossamfunn § 20 som legges til Kirkedepartementet.
4. Kompetanse til å gi forskrifter etter lovens § 14 annet ledd, § 19 tredje ledd og § 20 tredje ledd legges til Justisdepartementet.
1Overført til Kultur- og kirkedepartementet, jf. kgl.res. 19. desember 1997 nr. 1316 og kgl.res. 21. desember 2002 nr. 1485.