Bestemmelser om delegasjon m.v. i forbindelse med Forvaltningslovens ikraftsettelse.

DatoFOR-1969-12-05-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1969 s. 928
Ikrafttredelse01.01.1970
Sist endret
EndrerFOR-1877-01-10, FOR-1879-04-05, FOR-1914-05-01
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10, LOV-1969-06-19-54, LOV-1969-06-19-53-§1, LOV-1969-06-19-53-§2, LOV-1969-06-19-53-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forvaltningsloven mv.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1969 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og lov 19. juni 1969 nr. 54 om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

- - -.

7.Kongens myndighet etter lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend § 1 annet ledds annet punktum, § 1 tredje ledd, § 2 og § 4 delegeres til Statsministeren.1

- - -.

0Pkt. 1-6 og 8 opphevet ved forskrift 16 des 1977 nr. 12 (i kraft 1. jan 1978).
1Myndigheten ble overført til Justis- og politidepartementet fra 1. mai 1992, jf. kgl.res. 20. mars 1992 nr. 176 pkt. 2.

II

0Opphevet ved forskrift 16 des 1977 nr. 12 (i kraft 1 jan 1978).

III

0Opphevet ved forskrift 16 des 1977 nr. 12 (i kraft 1 jan 1978).

IV

Kongelige resolusjoner av 10. januar 1877, 5. april 1897 og 1. mai 1914, alle vedrørende utgivelse av Norsk Lovtidend, oppheves.

V

- - -.

VI

0Opphevet ved forskrift 16 des 1977 nr. 12 (i kraft 1 jan 1978).

VII

- - -.

VIII

1.Forskrifter gitt før 1. januar 1970 faller bort fra denne dag i den utstrekning bestemmelsene gir partene mindre partsrettigheter eller mindre rettssikkerhetsgarantier enn det følger av forvaltningsloven, såfremt bestemmelsene ikke kan opprettholdes med hjemmel i annen lovgivning.
2.Forskrifter på Industridepartementets saksområde blir likevel i kraft ut over 1. januar 1970, såfremt de kunne ha vært gitt i medhold av fullmaktbestemmelser i forvaltningsloven. Justisdepartementet gis fullmakt til å fastsette en senere dato for disse forskrifters bortfall.
3.Forvaltningsloven § 40 får anvendelse på forskrifter gitt før 1. januar 1970 fra det tidspunkt forskriftene i tilfelle blir endret.