Res. om at den nye lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. skal tre i kraft 15. oktober 1971 og om bemyndigelse for Direktoratet for sjømenn til i medhold av § 1 i loven til å utferdige forskrifter om omfanget av mønstringskontrollen m.v.

DatoFOR-1971-10-01-6
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1971 1292
Ikrafttredelse15.10.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-18-90-§1, LOV-1971-06-18-90-§2, LOV-1971-06-18-90-§3, LOV-1971-06-18-90-§7
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. mønstringsloven. Deleg. av myndighet

Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 1971. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet. 

1.I henhold til § 7 i den nye lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. av 18. juni 1971 (nr. 90) bestemmes at loven skal tre i kraft 15. oktober 1971.
2.Direktoratet for sjømenn1 bemyndiges til å utferdige forskrifter og treffe bestemmelser i medhold av lovens § 1, annet ledd, § 2 første og annet ledd, § 3, annet ledd,2 for så vidt gjelder fastsettelse av nærmere bestemmelser om omfanget av mønstringskontrollen, om mønstringsmyndighetenes oppgaver forøvrig, om plikt til personlig fremmøte ved mønstring og hvilke dokumenter som skal fremlegges om fremgangsmåten ved mønstring og om fremleggelse av foreskreven attest fra mønstringsmyndigheten i forbindelse med utklarering fra riket av fartøyer med mønstringspliktige arbeidstakere om bord, § 4, første og annet ledd og § 5.
1Nå Nærings- og handelsdepartementet, jf. kgl.res. 25. november 1988 nr. 939.
2§ 3 annet ledd er videredelegert til Sjøfartsdirektoratet, jf. vedtak 22. januar 2003 nr. 1936.
3.Den gebyrtariff som er utferdiget i medhold av gjeldende lovs § 11 skal inntil videre gjelde etter ikrafttredelsen av den nye lov.