Resolusjon om opprettelse av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Overføring av myndighet.

DatoFOR-1972-05-05-8645
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1972 580, Pristid. 1972 434
Ikrafttredelse08.05.1972
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelRes. om opprettelse av Forbrukerdepartementet

Kapitteloversikt:

Kgl.res. av 5. mai 1972. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet).

I.

Med virkning fra 8. mai 1972 nedlegges Departementet for familie- og forbrukersaker og Lønns- og prisdepartementet.

II.

Med virkning fra samme dato opprettes to nye departementer, Miljøverndepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet1 med myndighetsområde som nevnt i foredraget og vedlagte utkast. Overføringen av ansvaret for forhandlingene om støtteavtaler i jordbruk og fiske til Arbeids- og administrasjonsdepartementet foretas fra det tidspunkt de pågående forhandlinger er sluttført og avtalene godkjent av Stortinget.

1Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ifølge res. 22. des. 1989 nr. 1273.

Overføring av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Følgende fullmakter m.v. på prismyndighetenes område er overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

1.Forvaltningen av følgende kapitler i statsbudsjettet for 1972 overføres fra Lønns- og prisdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

Kap. 1511   Prisrådet og Prisdirektoratet.

Kap. 1512   Statens pristilsyn.

Kap. 1531   Pristilskott.

Kap. 1541   Pressestøtte og informasjonstiltak.

Kap. 4511   Prisdirektoratet. Ymse publikasjoner.

Kap. 4512   Takseringsavgifter ved fast eiendom.

2.Overføring av fullmakter etter lov av 26. juni 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold.
a.Den myndighet som i prisloven er delegert til departementet overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
b.Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å treffe avgjørelser etter prislovens §§ 7 første ledd, 8, 9 sjette ledd, 15 tredje ledd, 24, 25 tredje ledd første punktum, jfr. sjette ledd, 26 første ledd og 42 første, tredje og fjerde ledd.

Departementet skal dog ikke ha fullmakt til å fastsette:

-bestemmelser om minstepriser, jfr. prislovens § 24, nr. 1, bokstav a.
-bestemmelser etter prislovens § 24, nr. 2, bokstav e.
c.Den myndighet som i medhold av prisloven ellers er delegert til Lønns- og prisdepartementet, eller opprettholdt for Lønns- og prisdepartementet, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
3.Overføring av fullmakter etter midlertidig lov av 7. juli 1967 om regulering av leie for husrom m.v.
a.Den myndighet som i husleiereguleringsloven er delegert til departementet overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
b.Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å treffe avgjørelser etter husleiereguleringslovens §§ 19 fjerde ledd og 20 tredje ledd, tredje punktum.
c.Den myndighet som i medhold av husleiereguleringsloven ellers er delegert til Lønns- og prisdepartementet eller opprettholdt for Lønns- og prisdepartementet, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
4.Fullmakter etter lov av 7. juli 1922 om utilbørlig konkurranse.

De fullmakter som i lov av 7. juli 1922 om utilbørlig konkurranse er lagt til «vedkommende regjeringsdepartement», overføres fra Lønns- og prisdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

5.Fullmakter etter lov av 6. juli 1957 om aksjeselskaper og lov av 8. april 1938 om opplegging av reservefond m.v. i selskaper:

Fullmakter til Kongen i henhold til lov om opplegging av reservefond m.v. i selskaper av 8. april 1938 § 1 første ledd, og lovens avsnitt II siste ledd, samt etter lov om aksjeselskaper av 6. juli 1957 §§ 102 og 105 som er delegert til Lønns- og prisdepartementet ved kgl.res. av 2. september 1960, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

6.Fullmakt etter lov av 9. juli 1948 om oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene:

De fullmakter til Kongen til å treffe avgjørelser etter straffelovens § 37 andre ledd, som i henhold til § 27 i lov om oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene av 9. juli 1948 ved kgl.res. av 16. februar 1962, er lagt til Lønns- og prisdepartementet, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

7.Myndigheten etter følgende resolusjoner overføres fra Lønns- og prisdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
-Kgl.res. av 27. november 1970 i medhold av lov av 19. juni 1970 om prisutjevning i sildenæringen.
-Kgl.res. av 4. september 1959 i medhold av lov av 27. juni 1959 om salg av brød etter vekt.
-Kgl.res. av 17. oktober 1969 om statstilskudd til nedskrivning av prisene på avispapir til dagsavisene og kgl.res. av 27. november 1970 punkt 3 om oppnevning av medlemmer i Støtteutvalget for dagsavisene.