Res. om at lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. settes i kraft fra 1. januar 1973, og om delegasjon til Justisdepartementet.

DatoFOR-1972-06-23-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1972 849
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-03-03-5-§4, LOV-1972-03-03-5-§32, LOV-1972-03-03-5-§33, LOV-1972-03-03-5-§34, LOV-1972-03-03-5-§48, LOV-1972-03-03-5-§56, LOV-1972-03-03-5-§57, LOV-1972-03-03-5-§73, LOV-1972-03-03-5-§77, LOV-1927-04-22-3-§91
Kunngjort
KorttittelRes. om ikrafttr. av arveloven. Delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 2006. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I.

I henhold til lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. § 77 bestemmes at loven settes i kraft fra 1. januar 1973.

II.

Kongens myndighet etter loven delegeres til Justis- og politidepartementet for så vidt angår:

1.Kongens myndighet etter § 4 første ledds annet punktum, jfr. tredje punktum, til å bestemme i det enkelte tilfelle at farskap til barn født utenom ekteskap som er fastslått eller vedgått i samsvar med utenlandsk lov, skal gi grunnlag for arverett etter norsk lov.
2.Kongens myndighet til å konfirmere testamenter og arvepakter og tilbakekall av testamenter etter lovens § 32 første ledd, jfr. § tredje ledd, § 33 første ledd, § 34 første ledd, § 38 annet ledd, jfr. § 56 annet ledd, § 57 første ledd og § 73 femte ledd. Det samme gjelder Kongens myndighet til å oppheve påbud i testament etter § 32 femte ledd.

III.

Kongens myndighet etter lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige § 91 første ledd, endret ved lov 3. mars 1972 nr. 5, delegeres til Justisdepartementet.