Ikraftsetting av lov 7. april 1972 nr. 13 om endringer i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten og om delegasjon av myndighet etter loven.

DatoFOR-1972-10-06-2
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1972 1258
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1 jf LOV-1994-06-24-39-§5, LOV-1994-06-24-39-§6, LOV-1994-06-24-39-§7, LOV-1994-06-24-39-§9, LOV-1994-06-24-39-§11, LOV-1994-06-24-39-§33
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sjøloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. oktober 1972. Fremmet av Handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter sjølovens § 5, § 6, § 7, § 9, § 11 annet ledd, § 33 nr. 4 og § 34 overføres til Handelsdepartementet, med adgang til å delegere den videre til Sjøfartsdirektoratet.