Ikraftsetting av lov 7. april 1972 nr. 13 om endringer i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten og om delegasjon av myndighet etter loven.

DatoFOR-1972-10-06-3
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1972 1258
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endretFOR-1992-07-30-591
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§7, LOV-1935-06-07-2-§17, LOV-1893-07-20-1 jf LOV-1994-06-24-39-§13, LOV-1994-06-24-39-§14, LOV-1994-06-24-39-§15, LOV-1994-06-24-39-§32, LOV-1994-06-24-39-§38
Kunngjort
KorttittelDelegering til JD etter tinglysingsloven m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 6. oktober 1972. Fremmet av Handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter [sjølovens § 13, § 14, § 15, § 32 og § 38, samt]1 tinglysningslovens § 7 og § 17 og endringslovens avsnitt V annet ledd, delegeres til Justisdepartementet.

1Denne myndigheten er ved res. 30 juli 1992 nr. 591 overført Nærings- og handelsdepartementet.