Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Sjøfarten § 7, § 9, § 11 annet ledd og § 34

DatoFOR-1972-11-06-4694
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse06.11.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§7, LOV-1893-07-20-1-§9, LOV-1893-07-20-1-§11, LOV-1893-07-20-1-§34, FOR-1972-10-06-2, LOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§10, LOV-1998-06-26-47-§26a
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SFD etter sjøfartsloven

Fastsatt av Departementet for handel og skipsfart 6. november 1972 med hjemmel i lov 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten § 7, § 9, § 11 annet ledd og § 34, jf. lov 7. april 1972 nr. 13 om endringer i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 m.m., jf. delegeringsvedtak 6. oktober 1972 nr. 2. 

Departementet for handel og sjøfart bemyndiger herved Sjøfartsdirektoratet til å utøve den myndighet til å gi nærmere forskrifter, regler og bestemmelser som etter følgende paragrafer i ovennevnte lov ved kgl.res. 6. oktober 1972 nr. 2 er tillagt Handelsdepartementet:

1.§ 7 om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om skipsnavn,
2.§ 9 om kjenningssignal for skip og merking av skip,
3.§ 11 annet ledd om at skip som tilhører staten skal unntas fra registreringsplikt og
4.§ 34 om at også ikke-registreringspliktige skip og innretninger som er innført i skipsregisteret, skal tas med i matrikkelen.

Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om delegering av myndighet for så vidt angår § 5, § 6 og § 33 nr. 4 dersom behov for dette melder seg.