Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Sjøfarten § 5 nest siste ledd

DatoFOR-1972-11-10-4695
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse06.11.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§5, FOR-1972-10-06-2, LOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§10, LOV-1998-06-26-47-§26a
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SFD etter sjøfartsloven

Fastsatt av Departementet for handel og skipsfart 10. november 1972 med hjemmel i lov 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten § 5 nest siste ledd, jf. lov 7. april 1972 nr. 13 om endringer i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 m.m., jf. delegeringsvedtak 6. oktober 1972 nr. 2 og delegeringsvedtak 6. november 1972 nr. 4694. 

Under henvisning til siste avsnitt i Handelsdepartementets brev av 6. d.m.1 bemyndiges herved Sjøfartsdirektoratet til å gi nærmere forskrifter om nasjonalitetsbevis etter § 5, nest siste ledd i lov 7. april 1972 nr. 13 om endringer i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 m.m.

1Delegeringsvedtak 6. november 1972 nr. 4694 (Lovdatas anm.).