Ikrafttredelse av lov 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med forvarer. Delegasjon av myndighet etter loven til Landbruksdepartementet og Sosialdepartementet.

DatoFOR-1973-07-13-4
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1973 914
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-03-23-18
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av forvarelova. Delegering.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1973. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I.

Loven trer i kraft fra 1. januar 1974. Landbruksdepartementet gis myndighet til straks å organisere kontrollvirksomheten som forutsettes i lovens § 8, fjerde og femte ledd. Videre gis Landbruksdepartementet myndighet til straks å sette i kraft den nye lovs bestemmelser om kontroll med leieblandinger, jfr. lovens § 2, annet ledd og §§ 3 og 7.

II.

Den fullmakt som i lovens § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7 og § 11 er lagt til Kongen, og den fullmakt som i lovens § 1, § 4, første og annet ledd, § 6, § 8, § 9, § 10 og § 12 er lagt til departementet, delegeres til Landbruksdepartementet, mens den myndighet som i § 4 siste ledd er lagt til «det departement som har godkjenningsrett», delegeres til Sosialdepartementet.